Giới thiệu các COP – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu các COP

1 Đổi mới giảng dạy bằng công nghệ Xem chi tiết tại đây!
2 Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ Xem chi tiết tại đây!
3 Giáo dục khai phóng Xem chi tiết tại đây!
4 Xây dựng công nghệ giáo dục ngoại ngữ Xem chi tiết tại đây!
5 Kinh tế
Xem chi tiết tại đây!
6 Ngôn ngữ học ứng dụng Xem chi tiết tại đây!
7 Ngoại ngữ chuyên ngành
Xem chi tiết tại đây!
8 Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam
Xem chi tiết tại đây!
9 Tâm lý – Giáo dục học ứng dụng
Xem chi tiết tại đây!
10 Vườn ươm Hàn Quốc học Xem chi tiết tại đây!
11 Đào tạo và nghiên cứu dịch thuật Trung Việt Xem chi tiết tại đây!
12 Nghiên cứu – giảng dạy tiếng Nhật và Nhật Bản học Xem chi tiết tại đây!
13 Giáo viên trung học cơ sở 4.0 Xem chi tiết tại đây!
14 Nghiên cứu liên ngành trong giáo dục ngoại ngữ Xem chi tiết tại đây!
15 Phát triển chương trình và học liệu Xem chi tiết tại đây!
16 Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia Xem chi tiết tại đây!
17 Giảng dạy tiếng Pháp kết hợp Xem chi tiết tại đây!
18 Đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu Biên – Phiên dịch Pháp -Việt Xem chi tiết tại đây!
19 Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Đức Xem chi tiết tại đây!
20 Tổ chức sự kiện Xem chi tiết tại đây!
21 Kết nối trong đào tạo và phát triển giáo viên ngoại ngữ Xem chi tiết tại đây!
22 Đào tạo sinh viên ngoại ngữ theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực Xem chi tiết tại đây!
23 Quốc tế học Xem chi tiết tại đây!
24 Truyền thông và Quản trị Thương hiệu Xem chi tiết tại đây!
25 Tiếng Pháp (Ngôn ngữ học ứng dụng, đa ngôn ngữ, đa văn hóa) Xem chi tiết tại đây!
26 Việt Nam trong cộng đồng văn minh Đông Á Xem chi tiết tại đây!
27 Công tác giáo vụ Xem chi tiết tại đây!
28 Kết nối Toán học và cuộc sống Xem chi tiết tại đây!
29 Phát triển phẩm chất và năng lực chung cho học sinh Chuyên Ngoại ngữ trong thời đại 4.0 Xem chi tiết tại đây!
30 Phát triển học liệu mở hỗ trợ học sinh lớp 12 trên toàn quốc Xem chi tiết tại đây!
31 STEAM trong giảng dạy và công tác chủ nhiệm Xem chi tiết tại đây!
32 Giảng dạy và nghiên cứu văn hoá – văn học Xem chi tiết tại đây!
33 Tăng cường Công tác Chính trị tư tưởng của cán bộ và học sinh – sinh viên Xem chi tiết tại đây!
34 Tiếp xúc doanh nghiệp và hỗ trợ việc làm cho sinh viên Xem chi tiết tại đây!
35 Đổi mới sáng tạo và Học tập cùng cộng đồng Xem chi tiết tại đây!
36 Nghiên cứu dạy- học tiếng Trung Quốc bậc phổ thông Xem chi tiết tại đây!
37 Đảm bảo chất lượng Xem chi tiết tại đây!
38 Giảng dạy tiếng Pháp chuyên ngành Xem chi tiết tại đây!
39 Chế độ, chính sách Xem chi tiết tại đây!
40 Cải cách thủ tục hành chính Xem chi tiết tại đây!