Cơ cấu tổ chức – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

STT

Tên ND

Nội dung

Ghi chú

 

Ban Chấp hành Công đoàn 

   

 

Ban Thường vụ Công đoàn

   

 

Các chi đoàn

   

 

Các ban và ủy ban của Công đoàn trường

#