Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ, Ngôn ngữ & Quốc tế học – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Ngoại ngữ, Ngôn ngữ & Quốc tế học

Phòng 301, 302, 303 nhà A3 – ĐHNN – ĐHQGHN
ngocanh2us@vnu.edu.vn
TS. Nguyễn Ngọc Anh
Giám Đốc

 • Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ, Ngôn ngữ và Quốc tế học có chức năng nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong công tác dạy và học ngoại ngữ; tổ chức và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, kết hợp với đào tạo, bồi dưỡng, chuyển giao tri thức và dịch vụ khoa học trong lĩnh vực Giáo dục ngoại ngữ, Ngôn ngữ và Quốc tế học.

 1. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống lý luận, phương pháp giảng dạy trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục ngoại ngữ, với trọng tâm là các ngoại ngữ được dạy trong Trường ĐHNN- ĐHQGHN và các trường phổ thông ở Việt Nam
 2. Tổ chức và tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu, các dự án khoa học công nghệ về một số lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ chính như triết lý giảng dạy ngoại ngữ, chuẩn năng lực ngoại ngữ, lý luận và thực tiễn xây dựng các chương trình đào tạo ngoại ngữ, học liệu, phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ. Triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm dạy – học ngoại ngữ trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ.
 3. Làm đầu mối tổ chức thực hiện và điều phối công tác thông tin khoa học, các hội thảo khoa học về những nghiên cứu của Trung tâm, của các cơ quan giáo dục ngoại ngữ trong và ngoài nước. Làm đầu mối lưu trữ các kết quả nghiên cứu về những lĩnh vực mà Trung tâm đảm nhận.
 4. Tổ chức và thực hiện nghiên cứu các vấn đề ngôn ngữ học mang tính ứng dụng cao phục vụ việc giáo dục ngoại ngữ tại Việt Nam; các vấn đề mang tính chất đất nước học, khu vực học hay có tính chất toàn cầu qua những chương trình hoặc đề tài, đóng góp tri thức và sự hiểu biết ngôn ngữ học và quốc tế học.
 5. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của đất nước trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hoá và sự phát triển của nền kinh tế tri thức.
 6. Hợp tác chặt chẽ với tổ chức, đơn vị nghiên cứu, nhận đặt hàng các đề tài, các chương trình nghiên cứu ngắn hạn và dài hạn, hoặc thực hiện các chương trình tư vấn khoa học.
 7. Đẩy mạnh hợp tác liên ngành, liên kết trao đổi thông tin, làm đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc gia và quốc tế, tổ chức các chương trình, các lớp bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức trong các lĩnh vực Ngôn ngữ và Quốc tế học.
 8. Huy động tối đa lực lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Trường, của các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN, trong và ngoài nước, tận dụng tối đa những cơ sở vật chất dành cho nghiên cứu, mở rộng hợp tác quốc tế để thực hiện tốt chức năng của Trung tâm.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng

Nghiên cứu khoa học và đào tạo bậc sau đại học

 • Thực hiện 25 đề tài các cấp.
 • Xuất bản 12 cuốn chuyên khảo, biên soạn 21 giáo trình bậc đại học, tổng chủ biên và chủ biên 77 cuốn sách giáo khoa phổ thông.
 • Đăng trên 170 bài trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.
 • Tháng 10 năm 2015 tổ chức hội thảo về Quốc tế học với trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (Lần thứ 1).
 • Năm 2017 xây dựng Báo cáo Giáo dục Ngoại ngữ thường niên 2016.
 • Hướng dẫn 21 nghiên cứu sinh trong nước và 03 nghiên cứu sinh nước ngoài.

Khen thưởng

 • Năm học 2016-2017 Tập thể lao động xuất sắc.
 • Năm học 2017-2018 Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen Giám đốc ĐHQGHN.
 • Năm học 2017-2018 Gấy khen của Hiệu trưởng Trường ĐHNN-ĐHQGHN về thành tích nghiên cứu khoa học.