Trung tâm Khảo thí – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Khảo thí

Tầng 6 nhà A1 – ĐHNN – ĐHQGHN
024 62601376; 024 62605797
http://vstep.vnu.edu.vn/
khaothi.ulis@gmail.com
  TS. Nguyễn Thị Quỳnh Yến
TS. Trần Thị Thu Hiền
Giám Đốc Phó Giám Đốc

 • Trung tâm Khảo thí có chức năng xây dựng và quản lý đề thi, ngân hàng câu hỏi thi; tổ chức và thực hiện các hoạt động đánh giá năng lực; xây dựng và thực hiện các chương trình bồi dưỡng năng lực khảo thí và khảo thí ngoại ngữ, các khoá học phát triển năng lực kiểm tra, đánh giá; xây dựng và phát triển các học liệu và khoá học nâng cao năng lực ngoại ngữ; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về khảo thí và khảo thí ngoại ngữ; tư vấn chính sách liên quan đến khảo thí và khảo thí ngoại ngữ.

1. Làm đầu mối xây dựng và quản lý đề thi và ngân hàng câu hỏi thi

 1. Tổ chức xây dựng đề thi và ngân hàng câu hỏi thi cho các định dạng bài thi đánh giá năng lực và năng lực ngoại ngữ phục vụ nhu cầu tuyển sinh, đào tạo và xét chuẩn đầu ra của các bậc học của trường Đại học Ngoại ngữ, xét chuẩn đầu ra sau đại học trong ĐHQGHN và đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục đại học, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 2. Quản lý ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa theo quy định.

2. Tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực và năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của nhà trường và xã hội.

 1. Tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực và năng lực ngoại ngữ.
 2. Cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ
 3. Quản lý, lưu trữ, công bố và báo cáo kết quả đánh giá năng lực và năng lực ngoại ngữ.

3. Xây dựng và thực hiện các chương trình bồi dưỡng năng lực khảo thí và khảo thí ngoại ngữ và các khoá học phát triển năng lực kiểm tra, đánh giá.

 1. Xây dựng các chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực khảo thí và khảo thí ngoại ngữ và các khoá học phát triển năng lực kiểm tra, đánh giá.
 2. Tổ chức bồi dưỡng năng lực khảo thí và khảo thí ngoại ngữ cho cán bộ của trường và các cá nhân và tổ chức khác có nhu cầu.
 3. Xây dựng nguồn nhân lực khảo thí ngoại ngữ chuyên trách cho các đơn vị trong và ngoài trường.
 4. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phát triển chuyên môn về khảo thí và khảo thí ngoại ngữ của Trung tâm và Trường.

4. Xây dựng và phát triển các học liệu và khoá học nâng cao năng lực ngoại ngữ

 1. Xây dựng và phát triển các học liệu nâng cao năng lực ngoại ngữ.
 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các khoá học nâng cao năng lực ngoại ngữ.

5. Nghiên cứu, hợp tác và chuyển giao công nghệ về khảo thí và khảo thí ngoại ngữ

 1. Làm đầu mối tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
 2. Thực hiện chuyển giao tri thức và dịch vụ khoa học, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm khảo thí và khảo thí ngoại ngữ đối với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài trường.
 3. Tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề liên quan đến khảo thí ngoại ngữ.

6. Thực hiện công tác tư vấn chính sách liên quan đến khảo thí và khảo thí ngoại ngữ.

7. Hợp tác với các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm thực hiện các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

8. Phối hợp với các đơn vị trong Trường sắp xếp, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.

9. Giám đốc Trung tâm ký một số loại giấy tờ theo uỷ quyền của Hiệu trưởng.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng

 • Tổ chức các kì thi đánh giá năng lực ngoại ngữ có chất lượng cao, xây dựng được thương hiệu và uy tín về kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của trường.
 • Xây dựng các đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ có chất lượng phục vụ nhu cầu kiểm tra, đánh giá của trường và các tổ chức, đơn vị trong xã hội. Góp phần lớn xây dựng thương hiệu đề thi chuẩn hóa VSTEP của nhà trường.
 • Thực hiện tốt công tác tư vấn chính sách về kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ cho nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thực hiện nhiều nghiên cứu chuyên sâu về khảo thí ngoại ngữ, bao gồm một số nghiên cứu cấp quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế về khảo thí ngoại ngữ của nhà trường trong khu vực và quốc tế. Cụ thể, là đơn vị chuyên trách đăng ký nhà trường trở thành thành viên chính thức thứ 9 của Diễn đàn Chuyên môn về Kiểm tra Đánh giá Tiếng Anh Châu Á (Academic Forum on English Language Testing in Asia – AFELTA) từ năm 2017.
 • Thực hiện với kết quả tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng về đổi mới kiểm tra, đánh giá do Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giao.
 • Là đơn vị chuyên trách thực hiện tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực khảo thí cho cán bộ trong và ngoài trường; thực hiện thành công đề án trung tâm bồi dưỡng cán bộ chấm thi và cán bộ ra đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh cấp quốc gia và được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;
 • Thực hiện dự án chuyển giao tri thức và công nghệ khảo thí ngoại ngữ trong nước và quốc tế từ năm 2016.
 • Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá xác định chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ của sinh viên chuyên ngữ của trường theo hướng chuẩn hóa từ năm 2015.
 • Thực hiện đổi mới tuyển sinh của trường Trung học Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ từ năm 2016.