Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Đảm bảo chất lượng

403, 404 nhà A1 – Trường ĐHNN – ĐHQGHN
024-66808961
kdclngoaingu@gmail.com
TS. Nguyễn Ninh Bắc
TS. Lê Thị Huyền Trang
Giám đốc Phó Giám đốc

 • Trung tâm Đảm bảo chất lượng có chức năng điều phối, làm đầu mối triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng; nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong công tác đảm bảo chất lượng; tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và xây dựng văn hoá chất lượng tại Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

 1. Làm đầu mối xây dựng các chính sách, văn bản quy định và hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ĐBCL), kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục;
 2. Làm đầu mối xây dựng và triển khai chiến lược ĐBCL của Nhà trường, thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục, tổ chức công tác tự đánh giá chương trình đào tạo và các hoạt động KĐCL giáo dục đại học;
 3. Làm đầu mối xây dựng hệ thống thông tin ĐBCL bên trong; đề xuất kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá, đánh giá ngoài; hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện ĐBCL, cải tiến chất lượng ở các đơn vị trong trường;
 4. Quản lý và giám sát hoạt động mạng lưới ĐBCL của Nhà trường tại các đơn vị; phối hợp với các đơn vị định kỳ tổ chức thu thập ý kiến phản hồi của các bên liên quan để xử  lý, phân tích, đối sánh, phát hiện các điểm mạnh và tồn  tại của các đơn vị;
 5. Làm đầu mối tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác ĐBCL cho cán bộ của trường; đề xuất với BGH Nhà trường cử kiểm định viên tham gia công tác KĐCL giáo dục theo các bộ tiêu chuẩn KĐCL của Bộ GD&ĐT;
 6. Làm đầu mối xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong Nhà trường; quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu của trường về công tác ĐBCL; thống kê và báo cáo kết quả công tác ĐBCL theo quy định;
 7. Nghiên cứu các bảng xếp hạng đại học uy tín trong nước và quốc tế; làm đầu mối triển khai các hoạt động để đáp ứng các điều kiện tham gia xếp hạng đại học;
 8. Phối hợp với Phòng Hợp tác và Phát triển xây dựng, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức ĐBCL và KĐCL trong nước và quốc tế;
 9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng

Nghiên cứu khoa học

 • Hoàn thành hơn 20 đề tài các cấp (Trường, Đại học Quốc gia, Bộ).
 • Viết sách tham khảo, chuyên khảo và chương sách.
 • Gần một trăm bài báo đăng trên Nội san Ngoại ngữ, Kỷ yếu, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ ĐHQGHN,  tạp chí khoa học Quốc tế.
 • Ngoài ra, còn có rất nhiều bài báo cáo của cán bộ Trung tâm tại các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

♦ Đào tạo

 • Tham gia giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, hoặc tổ chức các seminars, workshop về phương pháp giảng dạy, kiểm tra/đánh giá ở một số trường đại học.
 • Hướng dẫn, đánh giá nhiều luận văn đại học và sau đại học các ngành tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Hán.
 • Tham gia biên soạn chương trình và giảng dạy tiếng Hán trên truyền hình.
 • Tham gia giảng dạy SV chính quy của ĐHNN, SV thuộc CTĐT Tiếng Anh Nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN và học viên các hệ của ĐHNN.
 • Tham gia giảng dạy chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Southern New Hampshire.
 • Tham gia giảng dạy tiếng Anh cho hệ cao học của trường ĐH thành viên của ĐHQGHN và các khoá bồi dưỡng GV trong khuôn khổ Đề án 2020.

♦ Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục (Từ năm 2008 đến 2016)

 • Mở mục ĐBCL trên Website của Trường từ tháng 12/2009, cập nhật các thông tin ĐBCL của Trường, của ĐHQGHN và của Bộ GD&ĐT.
 • Góp phần nâng cao một bước nhận thức cho các cán bộ chủ chốt, giáo viên và chuyên viên các phòng ban trong trường thông qua các hoạt động TĐG CTĐT GV THPT trình độ đại học ngành tiếng Anh, Trung, Nga, Pháp và TĐG giữa kì đơn vị đào tạo.
 • Triển khai tự đánh giá các chương trình đào tạo Cử nhân, Cử nhân CLC, Thạc sỹ các chuyên ngành khác nhau của Nhà trường.
 • Xây dựng và triển khai đề án lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên các chương trình đào tạo chính quy của Trường ĐHNN – ĐHQGHN. Thực hiện lấy ý kiến phản hồi thường niên từ năm 2010 đến nay.