Phòng Tổ chức cán bộ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng 302 và 303 Nhà A1 – ĐHNN – ĐHQGHN
024 66867316
quynhhoadhnn@gmail.com; nghict@gmail.com
TS. Dương Quỳnh Hoa
ThS. Cù Thanh Nghị
Trưởng Phòng Phó Trưởng Phòng

 • Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng tham mưu, giúp cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức và cán bộ của Trường.

1. Công tác tổ chức

 1. Làm đầu mối xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường và các đơn vị trong Trường.
 2. Xây dựng Đề án điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển cơ cấu tổ chức của Nhà trường như: thành lập, giải thể, sáp nhập các đơn vị cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Nhà trường trong từng giai đoạn cụ thể.
 3. Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung, ban hành hoặc bãi bỏ các quy định, quy chế trong nội bộ Nhà trường (trừ các văn bản có tính chất chuyên môn riêng biệt của các đơn vị chức năng) đảm bảo thực hiện tốt các công việc chung của Nhà trường.

2. Công tác cán bộ

 1. Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển và kế hoạch năm học của Trường. Lập kế hoạch biên chế hàng năm đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường, báo cáo ĐHQGHN để duyệt định biên theo vị trí việc làm được phê duyệt.
 2. Tổ chức và phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng, triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên, giáo viên phổ thông, cán bộ nghiên cứu, cán bộ nghiệp vụ có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường.
 3. Là đầu mối tổ chức tuyển dụng viên chức; thực hiện ký kết hợp đồng làm việc với các ứng viên trúng tuyển theo đúng các quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Nhà trường.
 4. Là đầu mối tổ chức tuyển hợp đồng lao động, hợp đồng mùa vụ; thực hiện ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng mùa vụ với ứng viên trúng tuyển theo đúng các quy định của Nhà nước, của ĐHQGHN và của Nhà trường.
 5. Tham mưu bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ một cách hợp lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ của Trường.
 6. Tham mưu công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm và từ chức các chức vụ lãnh đạo thuộc thẩm quyền quản lý của Hiệu trưởng.
 7. Làm đầu mối triển khai công tác thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền được phân cấp.
 8. Làm đầu mối thực hiện các công tác lương, phụ cấp, hưu trí và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, viên chức và cán bộ hợp đồng trong Trường.
 9. Làm đầu mối thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng trong Trường.
 10. Thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường. Là đầu mối thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức và cán bộ hợp đồng trong Trường.
 11. Là đầu mối triển khai công tác đánh giá viên chức, người lao động hàng năm.
 12. Thực hiện các thủ tục cử cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng đi học, đi công tác và tham quan trong và ngoài nước, gia hạn thời gian học tập và công tác, tiếp nhận cán bộ ở nước ngoài về nước.
 13. Quản lý, lưu giữ hồ sơ cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng trong Trường; thực hiện các công tác thống kê theo quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà trường.

3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường

 1. Phối hợp với các đơn vị trong Trường, thực hiện các công việc liên quan đến chính sách hậu phương quân đội.
 2. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Học liệu trong việc thực hiện kê khai thông tin cán bộ trên Cổng thông tin cán bộ của Nhà trường.
 3. Phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên

4. Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ được ký một số loại giấy tờ theo quy định của Hiệu trưởng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng

 • Năm 2009: Nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
 • Nhận Bằng Khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho các năm học 2009 – 2010; 2014 – 2015, 2016 – 2017.
 • Nhận Cờ thi đua cấp ĐHQGHN cho năm học 2015 – 2016.
 • Nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
 • Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015.