Phòng Thanh tra & Pháp chế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Thanh tra & Pháp chế

Phòng 501, 511 – Nhà A1 – ĐHNN – ĐHQGHN
024 66804562
ThS. Nguyễn Thành Công
 
Trưởng Phòng

 • Phòng Thanh tra và Pháp chế có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra và pháp chế trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật, thực hiện nhiệm vụ của Trường; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong Nhà trường.

1. Nhiệm vụ chung của công tác thanh tra

 1. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật trong đó trọng tâm là pháp luật về giáo dục.
 2. Thanh tra việc thực hiện các hoạt động giáo dục và đào tạo, thực hiện chức năng nhiệm vụ, kế hoạch của các đơn vị trong phạm vi Nhà trường và quy định của pháp luật; công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ và hoạt động khác bảo đảm chất lượng giáo dục.
 3. Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật.
 4. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong lĩnh vực giáo dục theo qui định của pháp luật về chống tham nhũng.
 5. Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra; kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục; đề nghị sửa đổi, bổ sung các qui định pháp luật trước hết là pháp luật về giáo dục.

2. Nhiệm vụ cụ thể của công tác thanh tra

 1. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo qui định của pháp luật, qui chế, qui định của ĐHQGHN và của Trường.
 2. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy định, quy chế của Nhà nước, nhiệm vụ năm học và chức trách được giao của đơn vị và cá nhân.
 3. Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện kỷ luật lao động ở giảng đường, và các đơn vị chức năng.
 4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát cơ sở pháp lý của các hệ đào tạo, việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
 5. Thanh tra, giám sát, kiểm tra thi, các kỳ thi tuyển sinh, tốt nghiệp ở tất cả các hệ đào tạo, chương trình đào tạo và bậc học.
 6. Kiến nghị cấp trên sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới qui định, nội quy phù hợp với sự thay đổi của các văn bản pháp luật và thực tiễn.
 7. Nghiên cứu xây dựng hệ văn bản về công tác thanh tra ổn định và đồng bộ với hệ thống văn bản của Trường nhằm phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý.
 8. Xem xét, xác minh, thẩm tra, kết luận hoặc kiến nghị cấp trên biện pháp giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật và hướng dẫn của ĐHQGHN.
 9. Thực hiện thông tin hai chiều với các đơn vị, cá nhân về kết quả kiểm tra, giám sát theo quy định.
 10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo qui định và hướng dẫn của cấp trên.

3. Nhiệm vụ của công tác pháp chế

 1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng những vấn đề liên quan đến công tác pháp chế. Giúp các đơn vị và cá nhân của Trường nhận thức và thực hiện đúng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình.
 2. Tham gia rà soát, kiểm tra, thẩm định, xử lý hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật và tham gia ý kiến về tình trạng pháp lý của các văn bản trước, trong và sau khi ban hành.
 3. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức việc phổ biến, giáo dục và thực hiện pháp luật và các quy định pháp quy liên quan cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên nhằm nâng cao ý thức thực hiện pháp luật trong phạm vi Nhà trường.
 4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

4. Trưởng phòng Thanh tra và Pháp chế được ký một số loại giấy tờ theo uỷ quyền Hiệu trưởng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng

 • Hoàn thành tốt các công tác thanh tra và pháp chế.