Các Hội đồng tư vấn – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các Hội đồng tư vấn

1.Các Hội đồng tư vấn của Trường ĐHNN, ĐHQGHN được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng. Nhiệm kỳ của các Hội đồng tư vấn trùng với nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Các Hội đồng tư vấn có nhiệm vụ tư vấn với Hiệu trưởng về:

  • Phương hướng hoạt động của Nhà trường.
  • Huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho Nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục.
  • Tư vấn về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển của Nhà trường.

2.Các Hội đồng tư vấn của Trường có các thành viên là: chủ tịch hội đồng, một số Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo các khoa, phòng, ban, đại diện các giảng viên, các tổ chức chính trị – xã hội trong Trường và một số thành viên ngoài Trường do Hiệu trưởng quyết định.

3.Các Hội đồng tư vấn bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và đa số. Chủ tịch Hội đồng của các Hội đồng tư vấn điều hành hoạt động của Hội đồng, thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Mục 1. Các Hội đồng tư vấn có không quá 02 Phó Chủ tịch.