Chiến lược phát triển – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiến lược phát triển

 1. MỞ ĐẦU

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHNN-ĐHQGHN) được thành lập năm 1955, là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Việt Nam. Trường có truyền thống, có kinh nghiệm, có nhiều đóng góp trong đào tạo và nghiên cứu ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học tại Việt Nam.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập và sự phát triển của nền kinh tế tri thức, Trường nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế như trình độ đội ngũ giảng viên, số lượng các cán bộ đầu ngành, có học hàm học vị cao còn ít, năng lực nghiên cứu khoa học (NCKH), mức độ hội nhập quốc tế còn thấp, các nguồn lực như tài chính, cơ sở vật chất còn thiếu.

Chiến lược phát triển này được xây dựng trên việc điều chỉnh Chiến lược phát triển Trường ĐHNN – ĐHQGHN đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được phê duyệt và căn cứ vào Chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn 2035, phù hợp với tình hình mới, nhận thức mới, và là định hướng cho sự phát triển lâu dài, bền vững của Trường.

 

 1. BỐI CẢNH

2.1. Quốc tế

Nền kinh tế tri thức và quá trình toàn cầu hóa đòi hỏi các trường đại học phải thực hiện tốt hai chức năng truyền thống là đào tạo, nghiên cứu, trong kỷ nguyên mới là khả năng đáp ứng có hiệu quả và nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu xã hội.

Quá trình toàn cầu hóa làm tăng nhu cầu học tập, tạo nên sự đa dạng của các loại hình đào tạo, nghiên cứu để phát triển. Hội nhập để phát triển là một nhu cầu tất yếu của các trường đại học.

Giáo dục ngoại ngữ cũng có những thay đổi quan trọng về nhận thức luận. Giáo dục ngoại ngữ không chỉ giúp người học phát triển phương tiện giao tiếp, mà còn giúp người học phát triển tầm nhìn, năng lực, tư duy độc lập, phê phán, cũng như việc hình thành những giá trị nhân bản. Thay đổi để thực hiện được nhận thức mới cũng là một thách thức với các trường đại học ngoại ngữ truyền thống ở Việt Nam và một số quốc gia khác.

 

2.2. Trong nước

Nghị quyết 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nêu rõ: “Đến năm 2020, chất lượng giáo dục được nâng cao một cách toàn diện … đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng phát triển nền kinh tế tri thức”, và Nghị quyết số 20-NQ/TW về chiến lược phát triển khoa học công nghệ giai đoạn 2011–2020: “Đến năm 2020, khoa học và công nghệ Việt Nam có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến, hiện đại của khu vực ASEAN và thế giới”.

Luật giáo dục Đại học được thông qua năm 2012, Nghị định số 186/2013/NĐ-CP của Chính phủ về Đại học Quốc gia và Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên làm tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho ĐHQGHN và các trường đại học thành viên.

Trường ĐHNN là một thành viên sáng lập của ĐHQGHN. Đại học Quốc gia Hà Nội là đại học hàng đầu của Việt Nam với tầm nhìn: “Trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao, trong đó một số trường đại học, viện nghiên cứu thành viên thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế – xã hội mũi nhọn, đạt trình độ tiên tiến hàng đầu châu Á”, và sứ mệnh: “Đào tạo nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; NCKH, phát triển công nghệ và chuyển giao trí thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam”.

Sự cạnh tranh các nguồn lực, nhất là đội ngũ giảng viên, nghiên cứu, và người học, và các nguồn lực tài chính, trong lĩnh vực giáo dục đại học ngày càng quyết liệt, vừa là một thách thức và cơ hội phát triển cho các trường đại học muốn trở thành các tổ chức năng động, sáng tạo, có khả năng giải quyết các vấn đề mà xã hội đặt ra.

Giáo dục đại học đang có những thay đổi mới quan trọng. Giáo dục ngoại ngữ ngày càng nhận được sự quan tâm của đất nước. Ngày 30 tháng 9 năm 2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1400/QĐ-TTG phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”.

 

 1. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN

Trường ĐHNN – ĐHQGHN nhìn nhận giáo dục đại học là nơi con người phát triển năng lực, tri thức và các kĩ năng cũng như phẩm chất cần thiết cho cuộc sống trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, các yếu tố này không tự nhiên đến, mà chúng cùng phải được chung sức xây dựng và phát triển. Do vậy, Trường thực hiện phương châm: “Cùng nhau kiến tạo cơ hội – Creating Opportunities Together”.

Trường ĐHNN-ĐHQGHN phát triển theo định hướng nghiên cứu mang tính ứng dụng cao phục vụ sự phát triển của đất nước.

Trường ĐHNN-ĐHQGHN xác định các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của Trường là nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ, nghiên cứu ngôn ngữ học, nghiên cứu quốc tế học và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.

Để thực hiện được sứ mệnh trên đây, cần phải có 3 yếu tố:

 • Có nguồn nhân lực chất lượng cao trong đội ngũ giảng viên và sinh viên;
 • Có một cơ chế quản trị với tính tự chủ, tự giải trình cao, và một môi trường chuyên nghiệp thuận lợi khuyến khích tầm nhìn chiến lược, khuyến khích đổi mới và sự linh hoạt;
 • Có nguồn lực phong phú, nhất là nguồn lực tài chính.

Đây cũng là các mục tiêu hoạt động trọng tâm của Nhà trường trong một thời gian lâu dài vì mục đích phát triển bền vững. Ba điều kiện này được thực hiện trên triết lý lãnh đạo gồm 3 cực: trách nhiệm, cơ hội và cộng đồng. Mỗi cán bộ, học sinh, sinh viên trong Trường đều phải có trách nhiệm làm tốt công việc của mình và tạo cơ hội phát triển cho người khác. Mọi cá nhân đều phải chung sức tạo nên một cộng đồng, có vậy, sức mạnh mới được nhân lên.

 

 1. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

4.1. Sứ mệnh

Trường ĐHNN-ĐHQGHN đóng góp vào sự phát triển của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NCKH, có khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của xã hội theo chuẩn quốc tế.

4.2. Tầm nhìn 2035

Trường ĐHNN-ĐHQGHN trở thành một Trường đại học có uy tín trong khu vực, phát triển theo định hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao, về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.

4.3. Giá trị cốt lõi

Trường ĐHNN-ĐHQGHN coi trọng tính năng động, sáng tạo, trung thực, tinh thần trách nhiệm, khả năng sống và làm việc trong môi trường cạnh tranh đa văn hóa.

Năng động: là phẩm chất mà đội ngũ cán bộ của Trường cũng như người học cần có trong một môi trường luôn thay đổi đầy thách thức.

Sáng tạo: là bản chất và là mục tiêu của giáo dục đại học nhằm kiến tạo tri thức trong một xã hội tri thức và nền kinh tế tri thức. Sáng tạo vừa là mục đích vừa là phương tiện phát triển của đại học.

Trung thực: là một phẩm chất nhân bản quan trọng. Đào tạo và NCKH phải trung thực. Có như vậy, giáo dục đại học mới có ý nghĩa với sự phát triển và thịnh vượng của đất nước.

Tinh thần trách nhiệm: sản phẩm con người phải có tinh thần trách nhiệm (trách nhiệm với bản thân và với cộng đồng). Cần phải có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Khả năng sống và làm việc trong một xã hội cạnh tranh đa văn hoá: thế giới ngày càng thu nhỏ không chỉ về không gian mà cả về thời gian. Biên giới vật chất ngày càng mất ý nghĩa truyền thống của nó. Cạnh tranh trong mọi mặt của cuộc sống cũng như trong giáo dục đại học là một thực tế. Đây cũng là một động lực để phát triển giáo dục đại học. Do vậy, nó trở thành một giá trị cần phát triển ở Trường ĐHNN-ĐHQGHN.

 

 1. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

5.1. Mục tiêu tổng quát

Trường ĐHNN-ĐHQGHN trở thành một trường đại học có uy tín trong khu vực, phát triển theo định hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao, về các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn, góp phần vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

5.2. Mục tiêu cụ thể

 1. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng phát triển tầm nhìn, năng lực. Hoàn thiện cơ cấu, quy mô các bậc đào tạo, các chương trình đào tạo hợp lí, có phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn và thông lệ quốc tế.

Tất cả các chương trình đào tạo đều được kiểm định quốc gia, trong đó một số chương trình được kiểm định theo chuẩn quốc tế. Trường được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế.

 1. NCKH và công nghệ. Nâng cao năng lực NCKH có tính ứng dụng cao, theo chuẩn của một đại học theo định hướng nghiên cứu. Hình thành bản sắc nghiên cứu riêng của Trường.

Phát triển năng lực nghiên cứu liên ngành và liên đơn vị trong Trường ĐHNN–ĐHQGHN.

 1. Xây dựng và phát triển năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội về đào tạo, nghiên cứu, và chuyển giao tri thức. Đóng vai trò nòng cột trong giáo dục ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân. Có khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng ngành ngoại ngữ đặt ra.
 2. Hội nhập quốc tế. Trường ĐHNN–ĐHQGHN có phương thức quản trị đại học, có các chương trình đào tạo, thực hiện NCKH, đảm bảo chất lượng (ĐBCL), tương thích với chuẩn và thông lệ quốc tế cho một đại học phát triển theo định hướng nghiên cứu có tính ứng dụng cao.

 

 1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

6.1. Đào tạo

Đối với đào tạo đại học: Triển khai với hiệu quả tối ưu các chương trình đào tạo (CTĐT) bậc đại học theo chuẩn và thông lệ quốc tế nhằm tạo ra sản phẩm sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Sinh viên tốt nghiệp đại học tại Trường thích ứng và hội nhập tốt với môi trường đa văn hóa, năng lực tự sáng tạo, phẩm chất say mê NCKH, kiến thức và kỹ năng NCKH phù hợp với lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.

Mở rộng quy mô đào tạo bậc đại học, đào tạo cử nhân nhiều ngành ngoại ngữ mới (các tiếng Tây Ban Nha, I-ta-lia, Bồ Đào Nha, Thái Lan, Lào và nhiều ngoại ngữ khác), đa dạng hóa các loại hình đào tạo (chính quy, chất lượng cao, CTĐT thứ hai, vừa làm vừa học, liên kết quốc tế, v.v…), các khóa đào tạo ngoại ngữ (đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại, bồi dưỡng giáo viên, v.v…) nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn những đòi hỏi của nhu cầu xã hội, của sự phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn mới.

Đến năm 2025, tất cả các CTĐT bậc đại học của Trường đều đạt chuẩn chất lượng quốc gia, các CTĐT mũi nhọn đạt chuẩn chất lượng quốc tế.

Đối với đào tạo Trung học phổ thông (THPT) chuyên: Đổi mới toàn diện việc tổ chức giảng dạy và kiểm tra đánh giá các môn học ở Trường THPT Chuyên ngoại ngữ. Học sinh được đào tạo và rèn luyện để đạt được đầy đủ các phẩm chất và năng lực theo Khung phẩm chất và năng lực học sinh THPT Chuyên ngoại ngữ đã ban hành.

Đối với đào tạo sau đại học: Tập trung vào xây dựng các yếu tố đảm bảo chất lượng các CTĐT sau đại học hiện có, phát triển các CTĐT mới theo lộ trình phù hợp. Đến năm 2025 tất cả các CTĐT sau đại học được kiểm định ở mức đạt chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế.

Thạc sỹ, tiến sỹ tốt nghiệp tại Trường đủ kiến thức NCKH, kỹ năng và kinh nghiệm thực hiện các công trình NCKH, tiếp cận tốt môi trường học thuật trong nước và quốc tế của các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học ứng dụng và quốc tế học và một số lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.

6.2. Nghiên cứu khoa học và công nghệ

Nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao năng lực NCKH của đội ngũ giảng viên trong ba lĩnh vực nghiên cứu của Nhà trường: giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học.

Xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh, có bản sắc, đi đầu trên cả nước về một số định hướng mũi nhọn trong giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học, quốc tế học, phân tích giao tiếp liên văn hóa, v.v… Phát triển các hướng nghiên cứu mới, các nhóm nghiên cứu mới phù hợp với các ngoại ngữ mới, chú trọng các định hướng mang tính ứng dụng cao trong điều kiện mới.

Phát triển những sản phẩm khoa học công nghệ có tính ứng dụng cao trong hệ thống giáo dục quốc dân và xã hội. Phát triển các mô hình giảng dạy hiện đại, các loại học liệu áp dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin truyền thông.

Nâng cao số lượng và chất lượng các công bố NCKH theo chuẩn quốc tế. Khuyến khích, tạo điều kiện tối ưu, không ngừng thúc đẩy cán bộ khoa học học tập, nghiên cứu để đạt học hàm, học vị, thành tích NCKH cao, theo kịp các tiêu chí đại học nghiên cứu.

6.3. Xây dựng và phát triển năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội về đào tạo, nghiên cứu, và chuyển giao tri thức

Tham gia tích cực, chủ động và có hiệu quả với vai trò đầu ngành vào các đề án, chương trình phổ cập ngoại ngữ, cải tiến giáo dục ngoại ngữ của nhà nước, của Bộ và các chương trình khác.

Chú trọng thu hút cán bộ khoa học đầu ngành trong và ngoài nước tới làm việc, công tác tại Trường và cộng tác với Trường. Tăng cường các hoạt động tạo nguồn thu để tiến tới tự chủ tài chính.

Phát triển hoạt động của các trung tâm chức năng như Trung tâm Bồi dưỡng giáo viên ngoại ngữ, Trung tâm Khảo thí ngoại ngữ, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Công nghệ thông tin, truyền thông và học liệu.

Phát triển năng lực đáp ứng các nhu cầu khác về giáo dục và nghiên cứu ngoại ngữ. Thành lập nhiều viện nghiên cứu như Viện Khảo thí ngoại ngữ, Viện NC Giáo dục ngoại ngữ, Viện Tâm lý giảng dạy ngoại ngữ, Viện NC Ngôn ngữ quốc tế, Viện NC Biên-phiên dịch cao cấp, Viện NC Văn hóa quốc tế, Viện NC Quan hệ quốc tế, v.v… Thành lập các công ty dịch vụ chuyên môn như Công ty Dịch thuật và công chứng ngoại ngữ, Công ty Dịch vụ Phát triển nguồn lực, v.v..

6.4. Hội nhập quốc tế

Nâng cao tính liên thông của các chương trình đào tạo tương đương với các chương trình quốc tế, để tạo điều kiện cho việc trao đổi sinh viên với các trường của nước ngoài.

Nâng số lượng sinh viên nước ngoài theo học tại Trường.

Tăng số lượng cán bộ khoa học đến giảng dạy và nghiên cứu tại Trường, và cán bộ của Trường giảng dạy và nghiên cứu tại nước ngoài.

Đầu tư phát triển các trung tâm hợp tác quốc tế về giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học như Trung tâm Hợp tác Đông Á, Trung tâm Hợp tác và Phát triển Việt-Nhật,  Trung tâm Hàn ngữ ULIS-Sejong, Trung tâm Hán ngữ ULIS-Sunwah, Trung tâm NC Pháp ngữ và các trung tâm hợp tác triển vọng khác.

 

 1. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN

7.1. Đổi mới công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Trường ĐHNN, sự năng động và sáng tạo của các đơn vị, các tổ chức đoàn thể làm cho tất cả cán bộ, viên chức (CBVC) và học sinh, sinh viên (HSSV) hiểu rõ về sứ mệnh, tầm nhìn của Trường, thấu hiểu những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Nhà trường trong giai đoạn mới, tạo sự đồng thuận với các chủ trương của Trường, ĐHQGHN, ngành để cùng chung sức phát triển Nhà trường.

7.2. Đổi mới công tác quản trị đại học, xây dựng văn hóa chất lượng

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Trường gồm các khoa/ đơn vị đào tạo, trung tâm nghiên cứu/ dịch vụ, các phòng chức năng theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp với một trường đại học phát triển theo định hướng nghiên cứu: Điều chỉnh, sắp xếp lại và phát triển cơ cấu tổ chức của Trường đáp ứng định hướng đại học nghiên cứu theo đề xuất của ĐHQGHN; Quy hoạch các trung tâm theo hướng gắn kết nhiệm vụ đào tạo và NCKH với các Khoa trực thuộc. Đổi mới, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của tổ bộ môn.

Xây dựng văn hoá chất lượng, văn hoá chuyên nghiệp, văn hóa tiết kiệm, tạo dựng môi trường thân thiện, khuyến khích tầm nhìn chiến lược, khuyến khích đổi mới và sự linh hoạt. Đổi mới, cải tiến công tác thi đua, khen thưởng, hạn chế việc áp dụng các chế độ, chính sách theo kiểu cào bằng, không khuyến khích sự cố gắng nỗ lực của mọi cá nhân. Tiếp tục thực hiện chính sách ưu tiên giao nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu đối với cán bộ trẻ để bồi dưỡng, sớm đạt chuẩn chức danh phó giáo sư, tiến sỹ.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý đương nhiệm và cán bộ thuộc diện quy hoạch của các đơn vị trực thuộc thông qua các chương trình hợp tác quốc tế, dự án về phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chương trình thu hút học giả quốc tế.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 186/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sử dụng nguồn nhân lực có hiệu suất và hiệu quả. Tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ hơn nữa cho các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là các đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Lấy người học là trung tâm của quá trình đào tạo. Tăng cường mối liên kết với cộng đồng, hợp tác với các đơn vị sử dụng nhân lực, đối tác, hệ thống cựu sinh viên.

7.3. Phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu và quản lí

Thực hiện Quy hoạch phát triển đội ngũ phù hợp với yêu cầu phát triển của một đại học nghiên cứu có tính ứng dụng cao, phù hợp với sứ mệnh của Trường. Đổi mới phương thức đánh giá viên chức, người lao động gắn với hiệu quả công việc và sản phầm đầu ra. Rà soát và điều chỉnh, cụ thể hóa Đề án vị trí việc làm đã được ĐHQGHN phê duyệt để xây dựng kế hoạch tuyển dụng việc chức hợp lý.

Xây dựng và triển khai Đề án thí điểm về phát triển đội ngũ cán bộ khoa học (chuyên gia) đầu ngành của Trường. Thực hiện cơ chế đặc thù để thu hút, sử dụng và đãi ngộ nhà khoa học đạt chuẩn khu vực và quốc tế của ĐHQGHN. Gia tăng chỉ tiêu phát triển cán bộ khoa học: thu hút, tuyển mới cán bộ có trình độ tiến sỹ với tỷ lệ cao, phấn đấu đạt được chỉ tiêu phát triển đội ngũ đến năm 2025 của Trường.

Nâng cao chất lượng cuộc sống của đội ngũ thông qua việc tạo các công việc có thu nhập cao, cải thiện môi trường làm việc thân thiện, áp dụng các chính sách mang lại cơ hội phát triển và cống hiến cho đội ngũ. Có chính sách thu hút cán bộ có trình độ từ bên ngoài.

Tạo điều kiện để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh trên cơ sở thực hiện các chương trình nghiên cứu lớn.

7.4. Quản lí và sử dụng có hiệu quả, và gia tăng các nguồn lực tài chính, hiện đại hoá cơ sở vật chất

Đa dạng hóa hơn nữa các nguồn thu từ việc tăng cường chuyển giao tri thức, các hoạt động dịch vụ đào tạo và NCKH, liên kết đào tạo, với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế của Trường và tăng nguồn thu phát triển cho Trường và các cá nhân thực hiện.

Thực hiện có hiệu quả hơn nữa cơ chế tự chủ tài chính. Quản lí và sử dụng các nguồn lực tài chính, cơ sở vật chất đúng theo các quy định. Rà soát các khoản chi, sử dụng cơ sở vật chất theo hướng có hiệu quả, tiết kiệm.

Nâng cao sự hoạt động có hiệu quả của các trung tâm mang tính cung cấp dịch vụ, mang lại nguồn thu cho Trường và các cá nhân thực hiện.

Nâng cấp cơ sở vật chất của Trường tại khu vực số 2 đường Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tham gia tích cực và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc từng bước xây dựng cơ sở vật chất của Trường tại cơ sở Hoà Lạc. Phấn đấu đưa vào hoạt động Trường Phổ thông Nội trú Chuyên ngoại ngữ tại cơ sở mới tại Hoà Lạc trước năm 2026. Nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Học liệu, bảo đảm nguồn chi phí mua bổ sung học liệu, tài liệu tham khảo. Đầu tư nâng cấp và sử dụng hiệu quả các cơ sở thiết bị đầu tư hiện có cũng như hệ thống công nghệ thông tin.

Phát triển các đề án đầu tư chiều sâu trong lĩnh vực khoa học công nghệ, các dự án có quy mô đủ lớn với các đối tác nước ngoài để kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa, vốn viện trợ nước ngoài bổ sung cho hoạt động đầu tư nhằm đem lại hiệu quả đầu tư cao, thương mại hóa được sản phẩm khoa học và công nghệ.

Biên soạn nội dung về nguồn lực tài chính theo hướng: tự chủ đại học xây dựng phương án tài chính sử dụng một phần kinh phí sự nghiệp, vỗn xã hội hóa, vay vốn và trả lãi ngân hàng từ các ngân hàng thương mại để xây dựng phương án xây dựng cơ sở mới tại Hòa Lạc phù hợp với kế hoạch chung của ĐHQGHN.

7.5. Tăng cường chất lượng và hiệu quả công tác hợp tác phát triển

Tăng cường các đầu mối quan hệ hợp tác quốc tế mới để có được thêm nhiều nguồn tài trợ học bổng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, học liệu, phục vụ công tác đào tạo và NCKH, tăng các chương trình giao lưu, trao đổi giảng viên và học sinh, sinh viên.

Khai thác mọi nguồn lực đảm bảo số lượng giáo viên nước ngoài giảng dạy tại Trường hàng năm. Ưu tiên việc mời các học giả có uy tín của quốc tế sang giảng dạy ngắn hạn theo chuyên đề sâu.

Tăng số lượng sinh viên nước ngoài đăng ký học các chương trình đào tạo chính quy của trường, trước hết có chiến lược phù hợp thu hút sinh viên các nước trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Xây dựng một chương trình hợp tác quốc tế nghiên cứu về Khu vực học với một Trung tâm nghiên cứu có uy tín ở Đông Nam Á. Thực hiện hiệu quả và mở rộng một số chương trình liên kết quốc tế.

Khai thác, huy động các nguồn tài trợ và sự giúp đỡ của các doanh nghiệp phục vụ công tác đào tạo và NCKH, xây dựng cơ sở vật chất.

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chiến lược phát triển Trường ĐHNN – ĐHQGHN đến năm 2025, tầm nhìn 2035 được thực hiện thông qua các kế hoạch 5 năm và được cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học của Nhà trường, được phổ biến rộng rãi đến từng phòng, trung tâm, khoa và các bộ môn trực thuộc trong toàn Trường. Tổ chức thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2035 là nhiệm vụ trọng tâm của Trường Đại ĐHNN – ĐHQGHN.

Các đơn vị trong Trường xây dựng, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học của đơn vị mình trên cơ sở kế hoạch 5 năm của Nhà trường. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên chủ động, sáng tạo xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Trường ĐHNN.

Trường định kì tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược nhằm tháo gỡ những khó khăn để thực hiện có hiệu quả Chiến lược này.

Đến năm 2020 sẽ tổ chức đánh giá việc thực hiện Chiến lược của Nhà trường, làm căn cứ cho việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 5 năm tiếp theo.