Tháng Mười 2013 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Monthly Archives: Tháng Mười 2013

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THUỘC ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020 (PHIẾU DÀNH CHO GIẢNG VIÊN)

Cảm ơn thầy/cô đã tham gia giảng dạy chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh (chương trình) dành cho giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Để chương trình ngày càng hoàn thiện, xin mời thầy/cô cho ý kiến đánh giá về chương trình đã tham gia giảng dạy. Các ý kiến đánh giá của thầy/cô sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật.

PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TIẾNG ANH THUỘC ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020 (PHIẾU DÀNH CHO HỌC VIÊN)

Cảm ơn thầy/cô đã tham gia chương trình bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh (chương trình) dành cho giáo viên Tiểu học và Trung học cơ sở thuộc đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020. Để chương trình ngày càng hoàn thiện, xin mời thầy/cô cho ý kiến đánh giá về chương trình đã tham gia học tập. Các ý kiến đánh giá của thầy/cô sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và được hoàn toàn giữ bí mật.