Ban giám hiệu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ – ĐHQGHN

drtuanminh
Hiệu trưởng
TS. Đỗ Tuấn Minh
anh-the-01 long_pht
 Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Ngô Minh Thủy
Phó Hiệu trưởng
TS. Nguyễn Xuân Long
 Phó Hiệu trưởng
PGS.TS. Lâm Quang Đông

 

  1. Hiệu trưởng Đỗ Tuấn Minh:

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động của Trường thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng.

b) Là chủ tài khoản của Trường.

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các mảng công việc sau đây:

– Chiến lược, định hướng, kế hoạch phát triển Trường và phân bổ các nguồn lực;

– Tổ chức, nhân sự, kế hoạch, tài chính, thi đua và khen thưởng;

– Đào tạo đại học (bao gồm cả ĐH liên kết quốc tế), đào tạo THPT chuyên & khảo thí;

– Các hoạt động của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia ở Trường ĐHNN & các đề án, dự án khác của Trường;

– Là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Trường.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

– Phòng Tổ chức Cán bộ;

– Phòng Kế hoạch – Tài chính;

– Phòng Đào tạo;

– Trường THPT Chuyên ngoại ngữ;

– Trung tâm Khảo thí;

– Các khoa đào tạo đại học chính quy, khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ và các bộ môn trực thuộc Trường.

e) Giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách của các Phó Hiệu trưởng khi thấy cần thiết.

 

  1. Phó Hiệu trưởng Ngô Minh Thủy:

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý về các mảng công việc được Hiệu trưởng giao phụ trách.

b) Phụ trách các lĩnh vực: Học sinh sinh viên,  hợp tác phát triển và công tác vì sự phát triển của phụ nữ.

c) Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc sau:

– Công tác học sinh sinh viên;

– Đối ngoại, hợp tác quốc tế và phát triển hợp tác trong nước;

– Các chương trình đào tạo và hợp tác ngắn hạn với các đối tác trong và ngoài nước;

– Là Trưởng ban Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị và đoàn thể:

– Phòng Hợp tác và phát triển;

– Phòng Chính trị và công tác HSSV;

 

  1. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Long:

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý về các mảng công việc được Hiệu trưởng giao phụ trách.

b) Phụ trách lĩnh vực: Hành chính, tổng hợp, công nghệ thông tin và truyền thông, thanh tra – pháp chế, cơ sở vật chất, học liệu, an ninh trật tự và quân sự địa phương.

c) Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc sau:

– Công tác hành chính, tổng hợp, thanh tra và pháp chế;

– Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy – học và quản trị đại học;

– Quản lý, khai thác và phát triển hệ thống cơ sở vật chất, học liệu, trang thiết bị phục vụ đào tạo, NCKH và hợp tác phát triển;

– Là Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Trường.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị và đoàn thể:

– Phòng Hành chính – Tổng hợp;

– Phòng Thanh tra và Pháp chế;

– Phòng Quản trị;

– Trung tâm Phát triển nguồn lực;

– Trung tâm Công nghệ thông tin, truyền thông và học liệu.

 

4. Phó Hiệu trưởng Lâm Quang Đông

a) Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và các cơ quan quản lý về các mảng công việc được Hiệu trưởng giao phụ trách.

b) Phụ trách các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, đào tạo sau đại học, đảm bảo chất lượng giáo dục.

c) Trực tiếp chỉ đạo và điều hành các mảng công việc sau:

– Hoạt động NCKH của giảng viên và sinh viên, các hội nghị, hội thảo khoa học;

– Phát triển Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài;

– Đào tạo bậc sau đại học (bao gồm cả SĐH liên kết quốc tế);

– Các hoạt động kiểm định chất lượng, hậu kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục.

d) Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị:

– Phòng Khoa học công nghệ;

– Khoa Sau đại học;

– Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài;

– Trung tâm Đảm bảo chất lượng;

– Trung tâm Nghiên cứu giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học.