Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XIX, kỷ niệm 62 năm thành lập Trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, Đại hội đại biểu Công đoàn Trường lần thứ XIX, kỷ niệm 62 năm thành lập Trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Năm học 2017 – 2018 là năm học thứ năm, ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về “Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”; triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020; là năm học Công đoàn giáo dục (CĐGD) các cấp tiến hành Đại hội, tiến tới Đại hội Công đoàn giáo dục Việt Nam lần thứ XIV, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng là kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017).

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 62 năm ngày thành lập trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, chào mừng Đại hội Công đoàn trường lần thứ XIX, Ban thường vụ Công đoàn trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN phát động và hướng dẫn các đơn vị trong toàn trường triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, thực hiện phong trào thi đua với mục đích và các nội dung chủ yếu sau đây:

 1. MỤC TIÊU THI ĐUA
 2. Động viên đội ngũ cán bộ viên chức (CBVC) và HSSV năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua “dạy tốt”, “học tốt”, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Namvà kỷ niệm 62 năm ngày thành lập trường, chào mừng Đại hội Công đoàn trường lần thứ XIX.
 3. Phát hiện nhân tố mới, các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ CBVC và sinh viên, các mô hình, công việc mới có tác động sâu sắc đến hiệu quả lao động, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước của Trường trong giai đoạn tới; góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tổ chức chính trị của nhà trường, đơn vị vững mạnh.
 4. NỘI DUNG THI ĐUA
 5. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII. Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Tạo sự chuyển biến tích cực về rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường giáo dục đạo đức, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức trách nhiệm cho  CBVC và HSSV.
 6. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất Nghị quyết Trung ương 4vàNghị quyết Trung ương 6 (Khóa XI); Tăng cường thực hiện các giải pháp  nâng cao chất lượng quản lý và giáo dục đào tạo, chú trọng giáo dục đạo đức; gắn kết chặt chẽ giữa “dạy chữ” với “dạy người” và đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo và chuyển giao. Cương quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong giáo dục.
 7. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Giáo dục đại học, Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017 – 2018. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền vềcông tác an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa công sở, trường học.
 8. Tổ chức, động viên đội ngũ CBVC và HSSV tổ chứccác hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, thiết thực chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn trường, chào mừng 62 năm ngày thành lập Trường, đơn vị tổ chức tốt ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2017), gặp mặt đội ngũ nhà giáo qua các thời kỳ của đơn vị.
 9. 5.Kịp thời phát hiện nhân tố mới, công việc mới, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả; tuyên truyền, nhân rộng các tập thể tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong đội ngũ cán bộ viên chức và HSSV, góp phần thực hiệnđổi mới công tác thi đua, khen thưởng hiệu quả, kịp thời và có tác dụng động viên, khuyến khích người lao động trong đơn vị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN                                                                                            

 1. Phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam,chào mừng 62 năm ngày thành lập trường, Đại hội Công Đoàn các cấp và tiến tới Đại hội Công đoàn trường lần thứ XIX, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 được chia làm 2 đợt, công tác sơ kết, tổng kết thi đua gắn liền với sơ kết học kỳ 1 và tổng kết năm học.

Đợt 1: Từ đầu năm học đến kết thúc học kỳ 1, năm học 2017-2018. Trọng tâm của đợt thi đua này là lập thành tích chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017) chào mừng 62 năm ngày thành lập trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN, Đại hội Công đoàn trường lần thứ XIX.

Đợt 2: từ  đầu học kỳ 2 đến hết năm học. Trọng tâm của đợt thi đua lập thành tích kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2); 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày Quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Đại hội lần thứ XV Công đoàn Giáo dục Việt Nam và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

 1. Với tinh thần tích cực phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2016 – 2017,  căn cứ nội dung thi đua và nhiệm vụ được giao, các đơn vị trong toàn trường có kế hoạch và nội dung cụ thể để phát động thi đua ở đơn vị mình; động viên tập thể và cá nhân phát huy tinh thần tự giác phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Căn cứ nội dung trên Ban thường vụ Công đoàn trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình.