Trung tâm Khảo thí – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Khảo thí

Tầng 6 nhà A1 – ĐHNN – ĐHQGHN
024 62601376; 024 62605797
http://vstep.vnu.edu.vn/
khaothi.ulis@gmail.com
TS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
TS. Nguyễn Thị Quỳnh Yến
TS. Trần Thị Thu Hiền
Giám Đốc Phó Giám Đốc Phó Giám Đốc

 • Trung tâm Khảo thí có chức năng xây dựng và quản lý các ngân hàng câu hỏi thi  đánh giá năng lực ngoại ngữ, tổ chức và thực hiện các hoạt động kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ cho các đối tượng người học, xây dựng và thực hiện các chương trình bồi dưỡng cán bộ khảo thí ngoại ngữ.

 • Tổ chức thực hiện các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu của xã hội.
 • Làm đầu mối xây dựng và quản lý ngân hàng tiểu mục đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ.
 • Quản lý, lưu trữ kết quả khảo thí ngoại ngữ, hệ thống dữ liệu, tài liệu, văn bản, hồ sơ, chứng chỉ có liên quan theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội.
 • Làm đầu mối tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ liên quan đến chức năng của Trung tâm.
 • Thực hiện chuyển giao tri thức và dịch vụ khoa học, ứng dụng các kết quả nghiên cứu, các kinh nghiệm khảo thí ngoại ngữ trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ.
 • Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ khảo thí ngoại ngữ, xây dựng nguồn nhân lực và năng lực khảo thí ngoại ngữ cho Trường ĐHNN – ĐHQGHN, và các đơn vị ngoài trường.
 • Làm đầu mối tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề có liên quan đến khảo thí ngoại ngữ.
 • Xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn của Trung tâm; chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ trong Trung tâm và phối hợp với các đơn vị khác để hoàn thành nhiệm vụ. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên trong Trung tâm; quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Trung tâm.
 • Phối hợp với các Khoa Đào tạo và Phòng chức năng trong Trường sắp xếp và sử dụng thiết bị, hội trường, lớp học nhằm thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm.
 • Hợp tác với các đơn vị và cá nhân trong, ngoài Trường và ở nước ngoài nhằm thực hiện các công việc liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
 • Thực hiện công tác tư vấn về hoạt động kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 • Tổ chức các kì thi đánh giá năng lực ngoại ngữ có chất lượng cao, xây dựng được thương hiệu và uy tín về kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của trường.
 • Xây dựng các đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ có chất lượng phục vụ nhu cầu kiểm tra, đánh giá của trường và các tổ chức, đơn vị trong xã hội. Góp phần lớn xây dựng thương hiệu đề thi chuẩn hóa VSTEP của nhà trường.
 • Thực hiện tốt công tác tư vấn chính sách về kiểm tra, đánh giá ngoại ngữ cho nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Thực hiện nhiều nghiên cứu chuyên sâu về khảo thí ngoại ngữ, bao gồm một số nghiên cứu cấp quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế về khảo thí ngoại ngữ của nhà trường trong khu vực và quốc tế. Cụ thể, là đơn vị chuyên trách đăng ký nhà trường trở thành thành viên chính thức thứ 9 của Diễn đàn Chuyên môn về Kiểm tra Đánh giá Tiếng Anh Châu Á (Academic Forum on English Language Testing in Asia – AFELTA) từ năm 2017.
 • Thực hiện với kết quả tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng về đổi mới kiểm tra, đánh giá do Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giao.
 • Là đơn vị chuyên trách thực hiện tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực khảo thí cho cán bộ trong và ngoài trường; thực hiện thành công đề án trung tâm bồi dưỡng cán bộ chấm thi và cán bộ ra đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh cấp quốc gia và được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt;
 • Thực hiện dự án chuyển giao tri thức và công nghệ khảo thí ngoại ngữ trong nước và quốc tế từ năm 2016.
 • Thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá xác định chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ của sinh viên chuyên ngữ của trường theo hướng chuẩn hóa từ năm 2015.
 • Thực hiện đổi mới tuyển sinh của trường Trung học Phổ thông Chuyên Ngoại ngữ từ năm 2016.