Trung tâm Đảm bảo chất lượng – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trung tâm Đảm bảo chất lượng

403, 404 nhà A1 – Trường ĐHNN – ĐHQGHN
024-66808961
kdclngoaingu@gmail.com
ThS. Nguyễn Ninh Bắc
TS. Lê Thị Huyền Trang
Giám đốc Phó Giám đốc

 • Điều phối, làm đầu mối triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng trong trường Đại học Ngoại ngữ.
 • Nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong công tác đảm bảo chất lượng.
 • Tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng tại Trường.

 • Làm đầu mối xây dựng cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng tại cơ sở; phối hợp với các phòng chức năng tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị trong Trường; tư vấn cho BGH về việc nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng tại cơ sở.
 • Tư vấn, hỗ trợ và theo dõi các đơn vị thực hiện báo cáo tự đánh giá, đăng ký hoặc tổ chức triển khai các hoạt động kiểm định chất lượng và đánh giá chất lượng đồng cấp; là đầu mối triển khai hoạt động đảm bảo chất lượng đơn vị.
 • Là đầu mối điều phối việc triển khai các báo cáo đánh giá chất lượng giữa chu kỳ và công tác hậu kiểm định.
 • Làm đầu mối tổ chức việc lấy ý kiến phản hồi của người học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong Trường.
 • Làm đầu mối tổ chức khảo sát ý kiến phản hồi của các bên liên quan về chương trình đào tạo, làm cơ sở cho việc xem xét điều chỉnh chương trình đào tạo.
 • Hợp tác với các đơn vị và cá nhân trong, ngoài Trường và ở nước ngoài nhằm thực hiện các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nghiên cứu khoa học

 • Hoàn thành hơn 20 đề tài các cấp (Trường, Đại học Quốc gia, Bộ).
 • Viết sách tham khảo, chuyên khảo và chương sách.
 • Gần một trăm bài báo đăng trên Nội san Ngoại ngữ, Kỷ yếu, Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ ĐHQGHN,  tạp chí khoa học Quốc tế.
 • Ngoài ra, còn có rất nhiều bài báo cáo của cán bộ Trung tâm tại các hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

♦ Đào tạo

 • Tham gia giảng dạy ở bậc đại học và sau đại học các thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung, hoặc tổ chức các seminars, workshop về phương pháp giảng dạy, kiểm tra/đánh giá ở một số trường đại học.
 • Hướng dẫn, đánh giá nhiều luận văn đại học và sau đại học các ngành tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Hán.
 • Tham gia biên soạn chương trình và giảng dạy tiếng Hán trên truyền hình.
 • Tham gia giảng dạy SV chính quy của ĐHNN, SV thuộc CTĐT Tiếng Anh Nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN và học viên các hệ của ĐHNN.
 • Tham gia giảng dạy chương trình liên kết Quốc tế với Đại học Southern New Hampshire.
 • Tham gia giảng dạy tiếng Anh cho hệ cao học của trường ĐH thành viên của ĐHQGHN và các khoá bồi dưỡng GV trong khuôn khổ Đề án 2020.

♦ Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục (Từ năm 2008 đến 2016)

 • Mở mục ĐBCL trên Website của Trường từ tháng 12/2009, cập nhật các thông tin ĐBCL của Trường, của ĐHQGHN và của Bộ GD&ĐT.
 • Góp phần nâng cao một bước nhận thức cho các cán bộ chủ chốt, giáo viên và chuyên viên các phòng ban trong trường thông qua các hoạt động TĐG CTĐT GV THPT trình độ đại học ngành tiếng Anh, Trung, Nga, Pháp và TĐG giữa kì đơn vị đào tạo.
 • Triển khai tự đánh giá các chương trình đào tạo Cử nhân, Cử nhân CLC, Thạc sỹ các chuyên ngành khác nhau của Nhà trường.
 • Xây dựng và triển khai đề án lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên các chương trình đào tạo chính quy của Trường ĐHNN – ĐHQGHN. Thực hiện lấy ý kiến phản hồi thường niên từ năm 2010 đến nay.