Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài

Tầng 3 – Nhà A1 – ĐHNN – ĐHQGHN
(84-24) 62532956
https://js.vnu.edu.vn/FS/index
tapchincnn@vnu.edu.vn / tapchincnn@gmail.com
PGS. TS. Lâm Quang Đông
PGS. TS. Nguyễn Hoàng Anh
Tổng Biên Tập Phó Tổng Biên Tập

  • Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài, tên giao dịch tiếng Anh: VNU Journal of Foreign Studies (sau đây gọi tắt là Tạp chí) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội. Tạp chí có chức năng thông tin nghiên cứu lý luận, thực tiễn; diễn đàn khoa học, học thuật trong các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học và các ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.

Tổ chức biên tập và phát hành Tạp chí theo định kỳ

  • Công bố các công trình nghiên cứu khoa học mới trong các lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ, quốc tế học và các ngành khoa học xã hội và nhân văn có liên quan.
  • Cung cấp diễn đàn trao đổi thông tin giữa các học giả, các nhà khoa học và tất cả độc giả quan tâm đến các lĩnh vực nghiên cứu của Tạp chí.
  • Thông tin giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học đáng chú ý ở trong và ngoài nước liên quan đến các lĩnh vực của Tạp chí.

♦ Tổ chức mạng lưới cộng tác viên có trình độ, năng lực, uy tín, tâm huyết tham gia cộng tác tích cực xây dựng, phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng Tạp chí

♦  Tổ chức mạng lưới cộng tác viên có trình độ, năng lực, uy tín, tâm huyết tham gia cộng tác tích cực xây dựng, phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng Tạp chí

♦  Được xuất bản các ấn phẩm phụ (số phụ, phụ trương, đặc san); được tổ chức các hoạt động dịch vụ trong các lĩnh vực có liên quan theo quy định của Luật báo chí; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

  Quản lý viên chức, lao động hợp đồng và tài sản của Tạp chí theo quy định hiện hành

  • Hiện tại, trong Danh mục tạp chí được tính điểm của một số Hội đồng chức danh giáo sư ngành, liên ngành có liên quan đến những lĩnh vực mà Tạp chí công bố như Ngôn ngữ học, Giáo dục học, Tâm lý học, Văn học,… Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài được tính điểm công trình tối đa 1 điểm.
  • Các bài báo công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài đều được đăng kí DOI (Digital Object Identifier).