Phòng Tổ chức cán bộ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Tổ chức cán bộ

Phòng 302 và 303 Nhà A1 – ĐHNN – ĐHQGHN
024 66867316
quynhhoadhnn@gmail.com; nghict@gmail.com
TS. Dương Quỳnh Hoa
ThS. Cù Thanh Nghị
Trưởng Phòng Phó Trưởng Phòng

 • Phòng Tổ chức Cán bộ có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức và cán bộ của Trường.

 • Nghiên cứu, xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển và kế hoạch năm học của Trường. Lập kế hoạch biên chế hàng năm đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường, báo cáo Đại học Quốc gia Hà Nội để duyệt định biên theo vị trí việc làm được phê duyệt.
 • Tham mưu, xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường. Soạn thảo các văn bản về công tác tổ chức và cán bộ, trình Hiệu trưởng kí, ban hành.
 • Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên, giáo viên trung học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ nghiệp vụ có đủ năng lực và phẩm chất đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường.
 • Là đầu mối tổ chức tuyển dụng cán bộ, viên chức theo đúng các quy định của Nhà nước và của Đại học Quốc gia Hà Nội, tham mưu bố trí, điều động cán bộ một cách hợp lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ của Trường. Thực hiện các thủ tục để xem xét bổ nhiệm các chức vụ thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng.
 • Làm đầu mối triển khai công tác thăng hạng, thay đổi chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền được phân cấp.
 • Thực hiện các thủ tục cử cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng đi học, đi công tác và thăm quan trong và ngoài nước, gia hạn thời gian học tập và công tác, tiếp nhận cán bộ ở nước ngoài về nước.
 • Phối hợp với các phòng ban và các đơn vị khác thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.
 • Làm đầu mối thực hiện các công tác lương, phụ cấp, hưu trí và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, viên chức và cán bộ hợp đồng trong Trường.
 • Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng trong Trường.
 • Thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường. Là đầu mối thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức và cán bộ hợp đồng trong Trường.
 • Là đầu mối triển khai công tác đánh giá viên chức, người lao động hàng năm.
 • Phối hợp với các đơn vị trong Trường, thực hiện các công việc liên quan đến chính sách hậu phương quân đội.
 • Quản lý, lưu giữ hồ sơ cán bộ, viên chức, cán bộ hợp đồng trong Trường theo quy định hiện hành của Nhà nước và Nhà trường.
 • Phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông và Học liệu trong việc thực hiện kê khai thông tin cán bộ trên Cổng thông tin cán bộ của Nhà trường.
 • Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Trường thực hiện các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng có liên quan.
 • Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ được ký một số loại giấy tờ theo quy định của Hiệu trưởng.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 • Năm 2009: Nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
 • Nhận Bằng Khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội cho các năm học 2009 – 2010; 2014 – 2015, 2016 – 2017.
 • Nhận Cờ thi đua cấp ĐHQGHN cho năm học 2015 – 2016.
 • Nhiều năm liền được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
 • Tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 – 2015.