Phòng Thanh tra & Pháp chế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng Thanh tra & Pháp chế

Phòng 501, 511 – Nhà A1 – ĐHNN – ĐHQGHN
024 66804562
 
ducdangngoc@gmail.com
   
  ThS. Nguyễn Thành Công
 
  Trưởng Phòng