Learning English Vocabulary

video_library 30 Videos


Learning English Vocabulary

00:02 Read time

00:03 Read time

00:01 Read time

00:03 Read time

00:03 Read time

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Idiom topic Animal

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Idiom topic Colour

00:03 Read time

00:02 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Idiom topic Sport

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Idiom topic Time

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Phrasal verb Come

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Phrasal verb Get

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Phrasal verb Make

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Phrasal verb Put

00:02 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Phrasal verb Take

00:08 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Topic 1: Education

00:07 Read time

00:07 Read time

00:06 Read time

00:07 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Topic 5: COVID 19

00:08 Read time

00:06 Read time

00:08 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Topic 8: Culture

00:08 Read time

00:08 Read time

00:08 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Topic 11: Crime

00:08 Read time

00:08 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Topic 13: Fashion

00:08 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

(CNTT) Topic 14: Food

00:09 Read time

  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.