(CNTT) Topic 7: Job & Career

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

https://docs.google.com/forms/d/1KL5mFvk7egBp76zIEQ_BB265_2vd9lJByHaL3tCrLuE/viewform?edit_requested=true

https://youtu.be/vvPnWIna-Ac


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.