Giới thiệu học liệu

video_library 29 Videos


Giới thiệu học liệu

00:10 Read time

00:07 Read time

00:08 Read time

00:07 Read time

00:09 Read time

00:07 Read time

00:08 Read time

00:07 Read time

00:08 Read time

00:11 Read time

00:12 Read time

00:08 Read time

00:08 Read time

00:07 Read time

00:07 Read time

00:07 Read time

00:08 Read time

00:08 Read time

00:07 Read time

00:08 Read time

00:08 Read time

00:09 Read time

00:05 Read time

00:09 Read time

00:08 Read time

00:07 Read time

00:05 Read time

00:04 Read time

  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.