Tin học văn phòng

video_library 60 Videos


00:03 Read time

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(WORD) Thẻ Degisn

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(WORD) Thẻ Home (1)

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(WORD) Thẻ Home (2)

00:02 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(WORD) Thẻ Insert (1)

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(WORD) Thẻ Insert (2)

00:03 Read time

00:02 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(WORD) Thẻ Reference

00:02 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(WORD) Thẻ Review

00:08 Read time

00:03 Read time

00:04 Read time

00:02 Read time

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(EXCEL) Hàm COUNT

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(EXCEL) Hàm Hlookup

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(EXCEL) Hàm IF

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(EXCEL) Hàm MIN MAX

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(EXCEL) Hàm Rank Sort

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(EXCEL) Hàm SUM

00:03 Read time

Avatar trungvile | 20 Tháng Tư, 2021

(EXCEL) Hàm Vlookup

00:03 Read time

00:06 Read time

00:06 Read time

00:05 Read time

00:05 Read time

00:05 Read time

00:05 Read time

00:05 Read time

00:06 Read time

00:06 Read time

00:06 Read time

00:05 Read time

00:07 Read time

00:06 Read time

Avatar trungvile | 9 Tháng Tám, 2021

Word: PHÍM TẮT

00:07 Read time

00:07 Read time

00:07 Read time

00:06 Read time

00:06 Read time

00:06 Read time

00:06 Read time

00:09 Read time

00:08 Read time

00:08 Read time

00:09 Read time

00:07 Read time

00:10 Read time

00:08 Read time

00:08 Read time

00:08 Read time

00:07 Read time

00:06 Read time

00:07 Read time

00:07 Read time

00:08 Read time

00:07 Read time

00:07 Read time

00:07 Read time

00:08 Read time

00:07 Read time

  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.