(CNTT) Topic 15: Entertainment

Avatar trungvile | 20 Tháng Tám, 2021

Câu hỏi trắc nghiệm: https://docs.google.com/forms/d/1uRAJjJ1NHWsZb9_buGK_wh9su0Jc_IXG3FkURcfqc4M/viewform?edit_requested=true

https://youtu.be/ftB6m5Pcifc


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.