MS Powerpoint

Read more

(POWER) BÀI 2: Một số thao tác cơ bản thiết kế Powerpoint https://youtu.be/qVZicElDS6Q

Read more

(POWER) BÀI 1: Giới thiệu tổng quan về Powerpoint và giao diện phần mềm  


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.