(UNC 2023) Báo cáo 2: “Chuyển đổi số trong dạy, học ngoại ngữ”

Avatar trungvile | 27 Tháng Tư, 2023

(UNC 2023) Báo cáo 2: “Chuyển đổi số trong dạy, học ngoại ngữ”

https://youtu.be/y4sOg-Asd9k


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.