(UNC 2023) Báo cáo 3: “Lớp học xuyên biên giới: Du lịch ảo, kết quả thật”

Avatar trungvile | 27 Tháng Tư, 2023

(UNC 2023) Báo cáo 3: “Lớp học xuyên biên giới: Du lịch ảo, kết quả thật”

https://youtu.be/Hbbd-Xm9Hzg


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.