Nhìn lại Khảo sát chính thức Đánh giá chất lượng 4 Chương trình đào tạo Đại học 14-18/2/2023

Avatar trungvile | 27 Tháng Tư, 2023

Nhìn lại Khảo sát chính thức Đánh giá chất lượng 4 Chương trình đào tạo Đại học 14-18/2/2023

https://youtu.be/gmzN0xzj7CA


  • © 2020 ULIS VIDEOS - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.