Giới thiệu – Diễn đàn SCI-CHAT

Giới thiệu

DIỄN ĐÀN Sci-CHAT

NƠI KHỞI NGUỒN Ý TƯỞNG

1. Mục đích và ý nghĩa

 • Tạo một không gian chia sẻ các kiến thức về giáo dục ngoại ngữ và quốc tế học
 • Tạo network giữa những nhà làm giáo dục trong và ngoài Nhà trường
 • Tạo một cộng đồng học thuật và cộng đồng thực hành
 • Quảng bá hình ảnh cán bộ, học viên để đẩy mạnh thương hiệu của ULIS
 • Giới thiệu, truyền thông các sản phẩm khoa học công nghệ của cán bộ Nhà trường tới công chúng

2. Đối tượng tham gia

Cộng đồng giáo viên, giảng viên, sinh viên đại học, cao học của trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội, và các đối tượng khác quan tâm

3. Các nội dung bài viết

Sci-CHAT là một trang diễn đàn tích hợp trên website chính của Nhà trường http://ulis.vnu.edu.vn. Các bài viết trên Sci-CHAT có thể bao gồm:

 • Ý tưởng có tính gợi mở
 • Sáng kiến kinh nghiệm
 • Ý kiến trao đổi học thuật
 • Giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ
 • Các lời khuyên nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học
 • Các hoạt động có tính ứng dụng cao trong các bài giảng
 • Các bài báo phê bình về tác phẩm khoa học công nghệ
 • Các công cụ ứng dụng hiệu quả trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học
 • Giới thiệu các học liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học