Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ

Đơn vị Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ
Địa chỉ Phòng 305, 306, 307 – Tầng 3 – Nhà A1 – ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN
Số điện thoại 02485875406
Website http://fle.ulis.vnu.edu.vn
 
Trưởng khoa Phó trưởng khoa Phó trưởng khoa 
TS. Hoa Ngọc Sơn ThS. Nguyễn Bích Ngọc TS. Trần Thị Thu Hiền

 

CHỨC NĂNG

Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ là đơn vị quản lý hành chính cơ sở, đơn vị đào tạo của Trường ĐHNN – ĐHQGHN của Trường có chức năng tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác, liên kết tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo và bồi dưỡng.

NHIỆM VỤ

 1. Tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ, cử nhân sư phạm ngoại ngữ hệ VLVH; các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ ngắn hạn theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 2. Làm đầu mối hợp tác, liên kết tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo và bồi dưỡng ngoại ngữ;
 3. Làm đầu mối của Trường trong việc triển khai các hoạt động với Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020;
 4. Tổ chức, quản lý đào tạo các chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ;
 5. Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; biên soạn giáo trình, tài liệu và tổ chức thực hiện;
 6. Làm đầu mối tổ chức một số kỳ thi, khảo sát, đánh giá năng lực ngoại ngữ cấp Giấy Chứng nhận theo sự phân công của Hiệu trưởng;
 7. Quản lý, lưu trữ kết quả học tập của học viên, hệ thống dữ liệu, tài liệu, văn bản, hồ sơ có liên quan theo quy định của cấp trên và quyết định của Hiệu trưởng;
 8. Quản lý và cấp phát văn bằng đại học hệ VLVH, chứng chỉ, giấy chứng nhận VLVH theo phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Quốc gia Hà Nội cho học viên đủ điều kiện theo quy định;
 9. Phối hợp với các đơn vị khác trong Trường thực hiện công tác quản lý sinh viên, học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Khoa phụ trách;
 10. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính xác định mức thu chi, đề xuất mức học phí, theo dõi, đôn đốc việc đóng học phí và thanh toán các khoảnthu chi trong công tác đào tạo và bồi dưỡng;
 11. Phối hợp với Phòng Quản trị, Phòng Đào tạo sắp xếp và sử dụng thiết bị, hội trường, lớp học phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng, các kì thi, lễ khai giảng, phát bằng hệ VLVH, hệ văn bằng hai;
 12. Chủ động liên hệ, hợp tác với các đơn vị, tổ chức và cá nhân khác trong và ngoài Trường theo đúng quy định hiện hành nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Khoa;
 13. Tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng cán bộ, chất lượng hoạt động đào tạo, bồi dưỡngcủakhoa theo quy định của Trường;
 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
 15. Trưởng Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ được ký một số loại giấy tờ liên quan đến công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Hiệu trưởng;