Bộ môn Tâm lý giáo dục – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ môn Tâm lý giáo dục

Đơn vị Bộ môn Tâm lý giáo dục
Địa chỉ Phòng 506 – Tầng 5 – Nhà A1 – ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN
Số điện thoại 024. 66807560
Email edu.did08@gmail.com  
 
Chủ nhiệm bộ môn Phó chủ nhiệm bộ môn
TS. GVC Nguyễn Thị Thắng TS. GVC Đặng Thị Lan

 

CHỨC NĂNG

Các bộ môn trực thuộc Trường có chức năng tổ chức giảng dạy và phát triển các môn học thuộc khối kiến thức: Tâm lý- Giáo dục (Tâm lý học, Giáo dục học, PP luận NCKH và QLHCNN-QLGD&ĐT) và Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam (Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nhập môn Việt ngữ học, Tiếng Việt thực hành) cho sinh viên trong Trường ĐHNN – ĐHQGHN.

NHIỆM VỤ

  • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình giảng dạy, kiểm tra đánh giá một hoặc một số môn học được phân công giảng dạy theo Kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
  • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc Bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.
  • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
  • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học được Hiệu trưởng giao.
  • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên. Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.
  • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Bộ môn.
  • Được quan hệ hợp tác với các đơn vị và cá nhân ngoài Trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Bộ môn.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.