Bộ môn Ngôn ngữ Văn hóa ẢRập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ môn Ngôn ngữ Văn hóa ẢRập

Đơn vị Bộ môn Ngôn ngữ Văn hóa ẢRập
Địa chỉ Tầng 5 – Nhà A1 – ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN
Số điện thoại
Email      
 
Phụ trách bộ môn
 ThS Lê Thị Khuyên

 

CHỨC NĂNG

Bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa ẢRập là đơn vị chuyên môn, có chức năng đào tạo cử nhân tiếng ẢRập; giảng dạy tiếng ẢRập là ngoại ngữ hai cho sinh viên của Trường; đào tạo tiếng ẢRập đáp ứng nhu cầu xã hội và tiến hành nghiên cứu khoa khọc các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục ngoại ngữ, ngôn ngữ học và quốc tế học.

NHIỆM VỤ      

  • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thuộc Bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.
  • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: Xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được trường giao nhiệm vụ; tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo; tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của nhà trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Việc phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Nhà trường.
  • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với tổ chức Bộ môn học và công nghệ, các cơ quan doanh nghiệp liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Bộ môn.
  • Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và người lao động khác thuộc Bộ môn.
  • Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên, người lao động trong Bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của Trường.
  • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Bộ môn.
  • Thực hiện việc kiểm định, đánh giá các chương trình đào tạo.
  • Phối hợp với các đơn vị trong Trường giải quyết các công việc liên quan.