Văn bản – Biểu mẫu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
BIỂU MẪU LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC ĐẢNG

 

TT

TÊN BIỂU MẪU, VĂN BẢN

TẢI BIỂU MẪU

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

1

Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Mau CN-NTVD_Giay chung nhan hoc lop Nhan thuc ve Dang

2

Đơn xin vào Đảng

Mau 1-KND_Don xin vao Dang

3

Lý lịch của người xin vào Đảng

Mau 2-KND_Ly lich cua nguoi xin vao Dang

4

Giấy giới thiệu người ưu tú vào Đảng

Mau 3-KND_Giay gioi thieu nguoi vao Dang

5

Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng của BCH Đoàn TN cơ sở

Mau4-KND_NQ Gioi thieu Doan vien vao Dang

6

Nghị quyết đề nghị giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Chi đoàn

Mau4A-KND_NQ Gioi thieu Doan vien Cong doan vao Dang

7

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào đảng của BCH Công đoàn cơ sở

 

8

Nghị quyết đề nghị giới thiệu đoàn viên Công đoàn vào Đảng của Công đoàn bộ phận

Mau 4A.1-KND_ Nghi quyet de nghi Gioi thieu Cong doan vien vao Dang

9

Tổng hợp ý kiến nhận xét của Tổ chức đoàn thể nơi làm việc và Chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào Đảng

Mau 5-KND_Tong hop y kien nhan xet

10

Ý kiến nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú

Mau 5B-KND_ Y kien nhan xet cua Cap uy noi cu tru doi voi Nguoi xin vao Dang

11

Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi công tác (Đoàn TNCS hoặc Công đoàn)

Mau 5C-KND_Y kien nhan xet cua to chuc doan the doi voi Nguoi xin vao Dang

12

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ

Mau 6-KND_Nghi quyet de nghi Ket nap Dang vien

13

Báo cáo của Đảng uỷ bộ phận thẩm định Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Chi bộ

Mau 7-KND_BC cua DU bo phan tham dinh NQ de nghi ket nap dang vien cua Chi bo

14

Nghị quyết kết nạp đảng viên của Đảng ủy cơ sở

Mau 8-KND_NQ Ket nap dang vien

15

Quyết định kết nạp đảng viên của Cấp uỷ có thẩm quyền

Mau 9-KND_Quyet dinh ket nap dang vien

16

Quyết định kết nạp đảng viên của Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền

Mau 9B-KND_Quyet dinh ket nap dang vien cua DU co so duoc uy quyen

CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG QUY TRÌNH CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

1

Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới

Mau CN-DVM_Giay chung nhan hoc lop Dang vien moi

2

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Mau 10-KND_Ban tu kiem cua Dang vien du bi

3

Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ  

Mau 11-KND_Ban nhan xet Dang vien du bi

4

Tổng hợp ý kiến nhận xét của Tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và Chi uỷ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

Mau 12-KND_Tong hop y kien nhan xet

5

Ý kiến nhận xét của Cấp ủy nơi cư trú

Mau 12B-KND_Y kien nhan xet cua Cap uy noi cu tru doi voi Dang vien du bi

6

Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể (Đoàn TNCS hoặc Công đoàn)

Mau 12C-KND_Y kien nhan xet cua dai dien to chuc Doan the doi voi Dang vien du bi

7

Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Chi bộ

Mau 13-KND_NQ cua Chi bo de nghi cong nhan Dang vien chinh thuc

8

Báo cáo của Đảng ủy bộ phận thẩm định Nghị quyết của Chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mau 14-KND_BC cua DU bo phan de nghi cong nhan dang vien chinh thuc

9

Nghị quyết xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Đảng ủy cơ sở

Mau 15-KND_NQ cua DU co so de nghi cong nhan Dang vien chinh thuc

10

Quyết định Công nhận đảng viên chính thức của Cấp uỷ có thẩm quyền

Mau 16-KND_Quyet dinh cong nhan dang vien chinh thuc

11

Quyết định công nhận đảng viên chính thức của Đảng uỷ cơ sở được uỷ quyền

Mau 16A-KND Quyet dinh cong nhan dang vien chinh thuc cua DU co so duoc uy quyen

CÁC BIỂU MẪU KHÁC

1Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của ĐảngHD 36 the thuc van ban dang

2

Quyết định kết nạp lại đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền

Mau 9A-KND_Quyet dinh ket nap lai nguoi vao Dang

3

Giấy chứng nhận người vào Đảng đang trong thời gian được tổ chức đảng giúp đỡ, xem xét kết nạp của cấp uỷ cơ sở 

Mau 17-KND_GCN nguoi vao Dang dang trong thoi gian duoc To chuc Dang giup do

4

Công văn của cấp uỷ cơ sở giới thiệu người vào Đảng đã được chi bộ, đảng uỷ cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng

Mau 17A-KND_CV gioi thieu nguoi vao Dang da duoc Chi bo, DU co so lam thu tuc KND

5

Công văn của cấp uỷ có thẩm quyền giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ cơ sở làm thủ tục đề nghị kết nạp Đảng

Mau 17B-KND_CV gioi thieu nguoi vao Dang da duoc Cap uy co so lam thu tuc KND

6

Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp Đảng

Mau 17C-KND_CV gioi thieu nguoi vao Dang da duoc Cap uy co tham quyen ra QD KND

7

Công văn giới thiệu người vào Đảng đã được cấp uỷ có thẩm quyền ra quyết định kết nạp vào Đảng nhưng chuyển ra ngoài đảng bộ huyện (và tương đương)

Mau 17D-KND_CV gioi thieu nguoi vao Dang da duoc Cap uy co tham quyen ra QD KND nhung chua chuyen ra ngoai Dang bo

8

Sổ đảng viên dự bị

Mau 18-KND_So dang vien du bi

9

Giấy giới thiệu cử đảng viên hoặc cấp uỷ viên đi thẩm tra lý lịch

Mau 19-KND_Giay gioi thieu Dang vien di tham tra ly lich cua nguoi xin vao Dang

10

Công văn đề nghị thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Mau 20-KND_CV de nghi tham tra ly lich cua nguoi xin vao Dang

11

Quyết định của cấp có thẩm quyền xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị

Mau 21-XTDV_QD cua cap co tham quyen xoa ten dang vien trong DS dang vien du bi

12

Quyết định xoá tên đảng viên trong danh sách đảng viên dự bị của đảng uỷ cơ sở

Mau 21A-XTDV_QD xoa ten dang vien trong danh sach dang vien du bi cua Dang uy CS

13

Biểu mẫu Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022

---> Tại đây

 

Ghi chú: Các biểu mẫu trên thuộc danh mục các tài liệu về công tác Đảng tại Phụ lục I - Hướng dẫn số Huong dan12_HD_BTCTW ngày 17/5/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng”.

(Tham khảo Trang thông tin điện tử Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)