Bộ môn Ngôn ngữ & Văn hóa Việt Nam – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Bộ môn Ngôn ngữ & Văn hóa Việt Nam

Phòng 508 – Tầng 5 – Nhà A1 – ĐHNN – ĐHQGHN
024.66808760
https://vlc.ulis.vnu.edu.vn/
ulis.vietnamese@gmail.com
TS. Trần Hữu Trí
Trưởng Bộ môn

Bộ môn NN&VH Việt Nam là Bộ môn trực thuộc Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội. Bộ môn chủ yếu giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam cho sinh viên Việt Nam trong Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội; giảng dạy tiếng Việt, ôn thi chứng chỉ tiếng Việt, tiếng Việt chuyên ngành và văn hóa Việt Nam cho học viên người nước ngoài.

 • Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình giảng dạy, kiểm tra đánh giá một hoặc một số môn học được phân công giảng dạy theo Kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
 • Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên thuộc Bộ môn theo phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
 • Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình các môn học được Hiệu trưởng giao.
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên. Xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học của Bộ môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thuộc chuyên ngành.
 • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Bộ môn.
 • Được quan hệ hợp tác với các đơn vị và cá nhân ngoài Trường theo đúng quy định hiện hành của pháp luật nhằm phục vụ thực hiện các chức năng nhiệm vụ của Bộ môn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Đạt được nhiều thành tựu trong công tác đào tạo và giảng dạy, đặc biệt là:

 • 2008: Tổ chức khóa học dự bị đại học cho sinh viên Lào
 • 2009: Tổ chức khóa học tiếng Việt ngắn hạn cho Tình nguyện viên của tổ chức Jica, Nhật Bản
 • 2012: Tham gia giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho cảnh sát các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Séc, Nga, Malaysia, Singapore, Campuchia
 • 2013: Tham gia giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên Khoa tiếng Việt tại Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc
 • 2014: Tham gia giảng dạy tiếng Việt cho 20 cán bộ thuộc Văn phòng quốc hội Lào và Campuchia
 • 2016: Tham gia giảng dạy tiếng Việt cho học viên Hàn Quốc thuộc chương trình Kmove
 • 2017: Tham gia giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên trường Đại học Keimyung Hàn Quốc
 • 2018: Tham gia giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên trường Cao đẳng Ngoại ngữ Tokyo
 • 2019: Tổ chức và giảng dạy các khóa học tiếng Việt dành cho người nước ngoài…