Video: Ngày hội kết nối – ULIS TeamBuilding Day 2019 – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội