Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ khoa học

 Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ khoa học chuyên ngành lí luận và phương pháp dạy học tiếng Anh giữa Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN với Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire, Hoa Kỳ. Chứng chỉ Giai đoạn I (Chứng chỉ PG) do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cấp; Bằng Thạc sĩ Khoa học về chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy - học tiếng Anh (M.S. in TEFL) do Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) cấp.

A. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ khoa học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy - học tiếng Anh được thực hiện theo 2 giai đoạn: Giai đoạn I do các giảng viên sau đại học được đào tạo tại nước ngoài thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) giảng dạy và Giai đoạn II do các giảng viên của Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) giảng dạy, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
B. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Giai đoạn I (PG):
Mục tiêu khoá học: Khoá học, gồm có 5 môn học bắt buộc và 2 môn học lựa chọn với khối lượng kiến thức là 20 tín chỉ, nhằm củng cố, nâng cao và hiện đại hoá kiến thức và kỹ năng đã có ở bậc đại học, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn về chuyên môn, nghiệp vụ của người giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam.
Danh mục môn học:
PG 01 Thực hành tiếng Anh nâng cao 
PG 02 Dẫn luận ngôn ngữ học ứng dụng
PG 03 Lý thuyết học ngôn ngữ
PG 04 Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ
PG 05 Thiết kế chương trình giảng dạy ngoại ngữ 
PG 06 Bình diện liên văn hoá trong giảng dạy ngoại ngữ*
PG 07 Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ*
PG 08 Internet trong giảng dạy ngoại ngữ*
PG 09 Tiếng Anh chuyên ngành* 
Ghi chú: Những mục có dấu * là những môn học lựa chọn. Học viên chọn trong các môn học này để hoàn thành 20 tín chỉ.2. Giai đoạn II:Mục tiêu khoá học: Khoá học, gồm có 6 môn, được thiết kế cho những học viên đã hoàn thành chương trình Giai đoạn I (PG/Chương trình Bồi dưỡng Sau đại học ngành Tiếng Anh) tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc tại các cơ sở đào tạo ngoại ngữ trong và ngoài nước khác được Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận. Khoá học củng cố và phát triển chuyên sâu những kiến thức và kỹ năng đã có ở Giai đoạn I theo yêu cầu thực tiễn về chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh giảng dạy cho người học trong và ngoài nước.
Danh mục môn học: 
EFL 523 Kỹ thuật dạy học Nghe - Nói 
EFL 525 Kỹ thuật dạy học Đọc - Viết 
EFL 527 Phương pháp và thủ thuật giảng dạy Ngữ pháp
EFL 531 Kỹ thuật dạy học Phát âm 
EFL 537 Phương pháp dạy học ngoại ngữ qua máy tính
EFL 599 Thực tập giảng dạy
C. CHỨNG CHỈ, VĂN BẰNG
Chứng chỉ Giai đoạn I (Chứng chỉ PG) do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN cấp; Bằng Thạc sĩ Khoa học về chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy - học tiếng Anh (M.S. in TEFL) do Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) cấp.