Thông báo cấm hút thuốc

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI                                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ                                                                Độc lâp - Tự do -Hạnh phúc
                                                                          
          Số: 10  / HSSV                                                                 
                                                                                                                 Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010
 
THÔNG BÁO
V/v: thực hiện kế hoạch của Chính phủ
thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá
 
Kính gửi: Các đơn vị trong toàn trường
 
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 11085/BGDĐT-CTHSSSV ngày 28/12/2009 về việc thực hiện kế hoạch của Chính phủ  thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 56/2007/CT-BGDDT ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá. Hiệu trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện kiên quyết các nhiệm vụ cấp bách sau:
            1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2010, nghiêm cấm hút thuốc lá nơi làm việc trong nhà trường, tại các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục, trên giảng đường, lớp học. hội trường .
            2. Toàn thể cán bộ, giảng viên, CNV và học sinh - sinh viên nghiêm túc thực hiện các quy định của Pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trong toàn trường đôn đốc thực hiện thông báo này.
 
                         HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGH ( để báo cáo);                                                                                         ( Đã ký)
      - Lưu: HCTH, CT&HSSV.                                                                              Nguyễn Hòa