Tuyển dụng nam sinh viên vào làm việc tại Bộ Công An

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
       ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
Số:       /CT-CTHSSV
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày       tháng 03 năm 2010
 
                            Kính gửi: Các khoa đào tạo
 
       Bộ công An hiện đang có nhu cầu cần tuyển dụng Nam sinh viên vào làm việc tại Bộ Công An.
      Yêu cầu cụ thể như sau:
      1. Chỉ tiêu:
      Tiếng Anh: 02       Tiếng Pháp: 01        Tiếng Đức: 02        Tiếng Nga: 02
      2Đối tượng dự tuyển
          Sinh viên Nam thuộc các chuyên ngành hệ Đại học chính quy tốt nghiệp niên khoá 2006-2010.
3.       Trình độ: Điểm trung bình các môn học toàn khoá đạt loại Khá trở lên.
4. Phẩm chất chính trị
-          Là Đoàn viên thanh niên CSHCM.
-          Có phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.
-          Xếp loại rèn luyện từ Khá trở lên.
5.       Sức khoẻ
a.       Có sức khoẻ tốt, không dị tật.
b.      Thị lực: mức độ cận hoặc viễn thị không quá 2 điốp.
c.       Chiều cao: 1m65 trở lên.
6.       Hồ sơ dự tuyển
                   - Đơn xin vào…..                           -Bộ Công An (tự viết tay theo mẫu).
                   - Bản cam kết (Tự viết tay hoặc theo mẫu)
                   - Lý lịch tự khai theo mẫu có xá nhận của địa phương, kèm 04 ảnh 4x6
                   - Bảng tốt nghiệp đại học(bản sao công chứng), bảng điểm các môn   học đại học hàng năm có xác nhận của nhà trường và các bằng cấp chứng chỉ khác(nếu có).
                   - Giấy chứng nhận sức khoẻ.
                   - Giấy khai sinh (bản sao)
                   - Bằng tốt nghiệp và học bạ Trung học phổ thông(bản sao công chứng)
                   - Sổ đoàn viên (hoặc giấy chứng nhận doàn viên)
7. Thời hạn nộp hồ sơ
   - Nộp hồ sơ tại Phòng CT&CTHSSV (Phòng 304 nhà A1 gặp cô Hoa hoặc cô
Phương). SĐT: 0903217876 hoặc 0912932322
   - Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 09.04.2010.
                                                                              P. Trưởng phòng CT-CTHSSV
 
                                                                                               (Đã ký)
                  
 
                                                                                       Dương Quỳnh Hoa