Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm khoá 21

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI          
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
 


Số: 68/ĐTTX & BDGV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


                         Hà Nội, ngày 21 tháng 2 năm 2011

THÔNG BÁO
Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm - Khoá 21
                       
Trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm - Khoá 21.
 
I. Đối tượng đăng ký học: Sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc đang học năm thứ ba hoặc năm thứ tư đại học và cao đẳng (các hệ chính quy, phiên dịch, tại chức, đào tạo từ xa, chuyên tu hoặc đại học văn bằng 2).
 
II. Chương trình đào tạo: Tổng cộng có 23 tín chỉ, trong đó có 20 tín chỉ thuộc khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm và 3 tín chỉ thực tập sư phạm (thực tập tại chỗ)
 

TT
Môn học
Số tín chỉ
 
Các môn học bắt buộc
18
1
Tâm lý học đại cương
2
2
Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm
2
3
Giáo dục học đại cương
2
4
Lý luận dạy học
2
5
Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành GD & ĐT
2
6
Lý luận giảng dạy ngoại ngữ
2
7
Kỹ thuật giảng dạy ngoại ngữ
4
8
Kiểm tra đánh giá ngoại ngữ
2
9
Các môn tự chọn (chọn môn học tuỳ theo từng chuyên ngành)
2
10
Thực tập sư phạm
3
 
Tổng cộng:
23

 
III. Kinh phí đào tạo:  2.000.000 đ (Đối với chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ).
                                                1.500.000 đ (Đối với chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm).
              Kinh phí đào tạo nộp 1 lần tại phòng Tài chính-Kế toán, tầng 2 phòng 205, nhà A1- khu Hiệu bộ, trước khi nộp hồ sơ.
 
IV. Chứng chỉ: Sinh viên hoàn thành chương trình học, có điểm các học phần đạt từ 5,0 trở lên, hoàn thành chương trình TTSP, chấp hành đầy đủ quy chế và các quy định của lớp học, không bị thi hành kỷ luật từ Cảnh cáo trở lên, được Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ-ĐHQGHN cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
 
V. Hồ sơ: 1) Đơn xin học (theo mẫu). 2) Bản sao Bằng TN và bảng điểm (có công chứng và kèm theo bản gốc để xuất trình khi nộp HS) hoặc giấy xác nhận SV. 3) 2 ảnh 3x4cm.
 
 * Liên hệ mua và nộp hồ sơ đăng ký học tại:
Văn phòng Trung tâm Đào tạo từ xa & Bồi dưỡng giáo viên (Tầng 2 nhà A3) Trường ĐHNN-ĐHQGHN từ ngày 26/02/2011 đến hết ngày 08/ 04/2011. Khai giảng khoá học vào hồi 8h00, ngày 16/ 04/ 2011 tại Tầng 2 nhà B2 - Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 04-3 7547851 / 04-3 7548040-227 hoặc 0983290572.

 
 
Nơi nhận:
   - Các đơn vị trong trường;
   - Các cơ sở ĐT hệ tại chức; từ xa, VB 2, chuyên tu;
   - Lưu: HCTH, ĐTTX & BDGV.
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đó ký)
 
 
             
              TS. Đỗ Tuấn Minh