Cơ cấu tổ chức khoa Sau Đại Học

Danh mục giới thiệu:

1. Cơ cấu tổ chức

2. Chức năng nhiệm vụ

3. Quá trình hình thành và phát triển

4. Nghiên cứu khoa học

5. Kế hoạch công tác năm học 2014-2015

=====================================================

1. Cơ cấu tổ chức:

Trưởng Khoa: TS. Huỳnh Anh Tuấn
Địa chỉ: Phòng 103 - Nhà A3 - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Điện thoại: 04.37547435
Email: thonhontuan@yahoo.com
 
Văn phòng Khoa 

Địa điểm:   Phòng 102 - Nhà A3 - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Điện thoại: 04.37548.874 - 311/ 04.37547435

Fax:           04.37548.057                                                                                   
Email:       sdh_dhnn@vnu.edu.vn hoặc: sdhcfl@gmail.com
 
Khu học tập - Thư viện
Nhà B3 -Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
 
 
Khoa Sau đại học gồm Hội đồng Khoa học và Đào tạo Sau đại học, Ban Chủ nhiệm khoa, các bộ phận chức năng cùng một đội ngũ đông đảo cộng tác viên giảng dạy gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Giảng viên chính của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học khác trong và ngoài nước.
 
2. Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng:
Khoa Sau Đại học là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Tr­ường có chức năng quản lý và tổ chức đào tạo sau đại học, nghiên cứu và triển khai hoạt động khoa học phục vụ việc giảng dạy và đào tạo cán bộ ngoại ngữ có trình độ cao cho đất nư­ớc.
Nhiệm vụ
- Thực hiện việc quản lý đào tạo theo danh mục các ngành đào tạo đư­ợc giao, thuộc các loại hình đào tạo ở bậc sau đại học.
- Phối hợp với các khoa đào tạo trong Tr­ường và giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Trường tham gia đào tạo sau đại học.
- Thực hiện các chư­­ơng trình bồi dư­ỡng sau đại học để nâng cao trình độ cho các đối t­ượng khác theo đúng Quy chế đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy định đào tạo sau đại học của Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Lập kế hoạch và tổ chức các kỳ thi tuyển sinh sau đại học theo đúng “Quy chế tuyển sinh sau đại học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo và h­­ướng dẫn của Đại học Quốc Gia Hà Nội.
- Xây dựng kế hoạch, quản lý quá trình đào tạo và bồi dư­ỡng sau đại học theo đúng quy định hiện hành.
- Đầu mối xây dựng các ch­ương trình đào tạo sau đại học theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Đại học Quốc Gia Hà Nội và thực hiện các chư­ơng trình đào tạo sau khi đã đư­ợc các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tổ chức biên soạn giáo trình, học liệu phục vụ đào tạo sau đại học.
- Đầu mối tổ chức và thực hiện các chư­ơng trình liên kết đào tạo với nư­ớc ngoài ở bậc sau đại học.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học trong cán bộ và học viên, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nâng cao trình độ.
- Thực hiện các thủ tục xét duyệt, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ và bảng điểm học tập kèm theo cho những ng­ười hoàn thành ch­ương trình học tập đúng theo quy định, xem xét và đề nghị cấp giấy chứng nhận và bảng điểm học tập cho các học viên hoàn thành ch­ương trình bồi d­ưỡng sau đại học.
- Quản lý hồ sơ, kết quả học tập, quản lý học viên (tiếp nhận, quản lý học tập, thực hiện chế độ chính sách, khen thư­ởng, kỷ luật, học tiếp, ngừng học, thôi học…) theo đúng các quy định hiện hành.
- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của Khoa.
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán lập kế hoạch sử dụng kinh phí phục vụ công tác đào tạo sau đại học.
- Phối hợp với Phòng Quản trị - Bảo vệ, Phòng Thiết bị sắp xếp và sử dụng thiết bị, hội tr­ường, lớp học phục vụ đào tạo và tuyển sinh sau đại học.
- Phối hợp với Phòng Hợp tác Quốc tế và các khoa đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án, chư­ơng trình và hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo sau đại học.
-  Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy - học ngoại ngữ, Trung tâm Thông tin - Thư­ viện Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng, cập nhật thông tin và khai thác có hiệu quả các nguồn t­ư liệu phục vụ đào tạo sau đại học.
 
Chức năng, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ


TT

Cán bộ

Nhiệm vụ chính

Nơi làm việc

1.              

TS. Huỳnh Anh Tuấn,
Trưởng khoa

Quản lý toàn bộ các hoạt động của Khoa; phụ trách đào tạo liên kết trong nước và nước ngoài

P.103 - A3, Trường ĐHNN - ĐHQGHN
 

2.              

PGS.TS. Cầm Tú Tài,
Phó Trưởng khoa

Phụ trách nội chính, cơ sở vật chất; phụ trách đào tạo nghiên cứu sinh và cao học ngành tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật và tiếng Đức

P.104 - A3, Trường ĐHNN – ĐHQGHN

3.              

ThS. Nguyễn Thị Ái Anh,
Chuyên viên

Phụ trách đào tạo nghiên cứu sinh và cao học ngành tiếng Anh, đào tạo PG và LKQT; quản lý hồ sơ đào tạo; làm thủ tục xét tốt nghiệp và cấp bằng

P.104 - A3, Trường ĐHNN - ĐHQGHN
 

4.              

ThS. Cù Thanh Nghị,
Chuyên viên

Công tác giáo vụ: phụ trách chương trình; tổ chức lớp môn học; bố trí giảng viên, theo dõi thực hiện Hợp đồng

P.106 - A3, Trường ĐHNN - ĐHQGHN
 

5.              

CN. Nguyễn Thị Hạnh,
Chuyên viên

Công tác Văn phòng khoa, văn thư-lưu trữ; Quản lý trang Website của khoa, Cơ sở vật chất và phụ trách danh mục luận văn - luận án đã bảo vệ

P.102 - A3, Trường ĐHNN - ĐHQGHN
 

6.              

ThS. Trần Thị Phương Nhung,
Chuyên viên

Công tác giáo vụ: phụ trách tổ chức kiểm tra/thi hết môn, tổ chức bảo vệ chuyên đề NCS; quản lý điểm và cấp bảng điểm tốt nghiệp

P.102 - A3, Trường ĐHNN - ĐHQGHN
 

7.              

ThS. Trịnh Hồng Nam,
Chuyên viên
 

Tổ chức duyệt đề tài luận văn và luận án; quản lý học viên và nghiên cứu sinh; phụ trách phần mềm quản lý đào tạo sau đại học

P.106 - A3 và 301C-B3, Trường ĐHNN - ĐHQGHN
 

 

 

3. Quá trình phát triển:

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1989, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (nay là Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội) được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học.
Tháng 4 năm 2001, Khoa Sau đại học (SĐH), được thành lập từ Bộ phận Sau đại học thuộc Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học và Bồi dưỡng của Nhà trường, tiếp nhận công tác quản lý, tổ chức và theo dõi thực hiện công tác đào tạo sau đại học các chuyên ngành ngoại ngữ. Khoa SĐH không ngừng đổi mới, cải tiến quy trình quản lý để ngày một nâng cao chất lượng và đồng thời mở rộng quy mô đào tạo SĐH, đáp ứng nhu cầu thực tiễn ngày càng cao của đội ngũ cán bộ ngoại ngữ.
Tính đến 2009, Trường đã đào tạo tiến sĩ đến khoá 17 và đào tạo thạc sĩ đến khoá 18 với 41 nghiên cứu sinh và hơn 1.000 học viên cao học thuộc 6 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ, 8 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và nhiều khoá bồi dưỡng sau đại học tại cơ sở Hà Nội. Số lượng học viên cao học, nghiên cứu sinh và học viên bồi dưỡng sau đại học đã tốt nghiệp hoặc đang theo học các khóa đào tạo sau đại học tại Trường từ năm 1998 đến nay:
            Đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ  (Số liệu 10 năm gần đây)
Năm
Đào tạo Thạc sĩ
Đào tạo Tiến sĩ
Anh
Nga
Pháp
Trung
Nhật
Tổng
Anh
Nga
Pháp
Tổng
1998
33
4
5
 
 
42
 
1
 
1
1999
25
5
11
 
 
41
 
3
 
3
2000
42
4
7
15
 
68
2
1
2
5
2001
48
10
4
14
 
76
3
3
1
7
2002
71
20
21
19
 
131
2
2
 
4
2003
119
16
22
22
 
179
5
3
3
11
2004
133
20
30
23
 
206
4
1
 
5
2005
106
15
25
26
 
172
6
 
 
6
2006
130
13
20
20
 
183
1
2
1
4
2007
149
9
22
32
 
212
3
1
3
7
2008
222
11
09
27
 
269
7
0
1
8
2009
181
10
10
44
16
261
10
1
 
11
 

Bồi dưỡng Sau đại học ngành Giảng dạy tiếng Anh (TESOL) tại Hà Nội

Năm
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Số học viên
25
36
33
32
28
30
40
80
36
45

Số liệu về liên kết đào tạo thạc sĩ ngành Tiếng Anh tại một số địa phương:

                              Năm
 
      Trường
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Đại học Vinh
13
 
 
21
 
 
24
 
Đại học Hải Phòng
 
37
31
 
28
 
27
 
Đại học Tây Bắc
 
 
 
16
 
 
 
 
Đại học Thái Nguyên
 
 
 
 
 
27
 
 
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
 
 
 
 
 
 
 
13
Trường Đại học Hồng Đức
 
 
 
 
 
 
 
29 Số lượng học viên đã tốt nghiệp khóa bồi dưỡng sau đại học tại các địa phương.
 

Năm
Thanh Hóa
Hải Dương
Hải Phòng
Bà Rịa - Vũng Tàu
TP.HCM
2005
32
 
 
 
 
2006
 
38
 
24
 
2007
 
 
31
 
 
2010
 
 
 
 
22

 
Chương trình đào tạo
Khoa Sau đại học Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thực hiện chương trình Đào tạo Thạc sĩ gồm 5 ngành: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc và Tiếng Nhật gồm 9 chuyên ngành Ngôn ngữ họcLý luận và Phương pháp dạy - học tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản theo 2 loại chương trình định hướng Nghiên cứuThực hành.
Đào tạo Tiến sĩ gồm 3 ngành: Tiếng Anh, Tiếng NgaTiếng Pháp gồm 6 chuyên ngành Ngôn ngữ học Lý luận và Phương pháp dạy - học tiếng Anh, Nga, Pháp. Các khóa đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ được thực hiện theo hệ chính quy với thời gian đào tạo chuẩn lần lượt là 2 năm và 3 năm.
Nhà trường đang chuẩn bị mở thêm 2 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ: Ngôn ngữ Trung Quốc Lý luận và Phương pháp dạy-học tiếng Trung Quốc và 1 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ ngành tiếng Đức.
 
Đội ngũ giảng viên
Các chương trình đào tạo Sau đại học của Khoa được thực hiện bởi một đội ngũ giảng viên sau đại học gồm: 04 Giáo sư, 07 Phó Giáo sư, 58 Tiến sỹ và nhiều Thạc sỹ, Giảng viên chính thuộc các ngành tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tâm lý học và ngôn ngữ học của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, các chương trình này còn có các cộng tác viên, giảng viên thỉnh giảng thường xuyên gồm các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học, Tiến sỹ các ngành ngoại ngữ, ngôn ngữ học, tâm lý học từ các trường đại học, các viện nghiên cứu trong và ngoài nước.
 
Cơ sở vật chất
Hệ thống giảng đường
Khoa Sau đại học có một hệ thống giảng đường lớn, phòng hội thảo và phòng học chuyên đề với trang thiết bị hiện đại tại Nhà B3 thuộc khuôn viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa còn được sử dụng Phòng Multimedia, Phòng Thực nghiệm ngôn ngữ, Studio có hệ thống Tele-conferencing và nhiều trang thiết bị hiện đại khác của Trường để phục vụ đào tạo Sau đại học.
 
Hệ thống thư viện
Học viên và nghiên cứu sinh của Khoa Sau đại học có điều kiện tiếp cận và sử dụng một mạng lưới các cơ sở Thông tin - Thư viện bao gồm: 
Phòng Thông tin - thư viện SĐH tại Nhà B3, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội với hệ thống sách, tài liệu tham khảo chuyên ngành ngoại ngữ phong phú, lớn nhất hiện nay trong cả nước và thường xuyên được cập nhật, hệ thống thư viện Online và dịch vụ thư viện điện tử.
Thư viện khoa Anh tại Nhà B3 (Tầng 3) - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Thư viện khoa Trung tại Nhà B3 (Tầng 3) - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Thư viện khoa Nga tại Nhà B3 (Tầng 3) - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Thư viện khoa Pháp tại Nhà C (Tầng 2) - Khu Công trình Khoa Pháp -Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Trung tâm Thông tin - thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội tại Nhà 7 tầng Đại học Quốc gia Hà Nội và Nhà A2 - Tầng 1 đến tầng 4 - Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
 
Hợp tác và liên kết đào tạo
Hiện nay, Nhà trường có các khoá đào tạo cao học thạc sỹ liên kết với các trường Đại học trong và ngoài nước như Đại học Vinh, Đại học Hải Phòng, Đại học Tây Bắc, Đại học Thái Nguyên, Đại học Tổng hợp Southern New Hamphshire (Hoa Kỳ), Đại học Tổng hợp Ruan (Cộng hòa Pháp) và đang triển khai các chương trình đào tạo liên kết với Đại học Hà Tĩnh, Đại học Tổng hợp Waikato (Niu Di-lân), Đại học Tổng hợp Temple (Hoa Kỳ). Nhà trường đang phát triển dự án đào tạo Sau đại học tiên tiến đạt trình độ quốc tế cho sinh viên trong và ngoài nước với Trường Đại học Tổng hợp Melbourne (Ôxtrâylia).
Nhà Trường và Khoa Sau đại học đã và đang tham gia các dự án giáo dục nước ngoài tại Việt Nam như Anh, Mỹ, Bỉ, Trung Quốc và được cung cấp giảng viên bản ngữ, tài liệu chuyên ngành nguyên bản và gửi học viên ra nước ngoài bồi dưỡng, nghiên cứu và thực tập khoa học để nâng cao chất lượng đào tạo Sau đại học trong nước.
Ngoài ra, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội còn liên kết với các cơ sở đào tạo tại các tỉnh thành trong cả nước mở các lớp Bồi dưỡng Sau đại học (PG) cho giáo viên ngoại ngữ tại địa phương. Chương trình bồi dưỡng này đã và đang được thực hiện rất hiệu quả tại Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hoá, Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Năm 2007 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký thỏa thuận thực hiện Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ khoa học chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy - học tiếng Anh với Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ). Chương trình được thực hiện theo giai đoạn: Giai đoạn I do Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN thực hiện và Giai đoạn II do Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire thực hiện tại Việt Nam. Mục tiêu khóa học và danh mục môn học của chương trình đào tạo liên kết theo hình thức 1+1 này như sau:
 
Giai đoạn I /PG  
Mục tiêu khoá học
Khoá học, gồm 5 môn học bắt buộc và 2 môn học lựa chọn với khối lượng kiến thức là 20 tín chỉ, nhằm củng cố, nâng cao và cập nhật những kiến thức và kỹ năng đã có ở bậc đại học, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn về chuyên môn, nghiệp vụ của người giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam.
Danh mục môn học
PG01 Thực hành tiếng Anh nâng cao
PG02 Dẫn luận ngôn ngữ học ứng dụng
PG03 Lý thuyết học ngôn ngữ
PG04 Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ
PG05 Thiết kế chương trình giảng dạy ngoại ngữ
PG06 Bình diện liên văn hoá trong giảng dạy ngoại ngữ*
PG07 Kiểm tra đánh giá ngôn ngữ*
PG08 Internet trong giảng dạy ngoại ngữ*
PG09 Tiếng Anh chuyên ngành*
Ghi chú:  Những mục có dấu * là những môn học lựa chọn. Học viên chọn trong các môn học này để hoàn thành 20 tín chỉ.
 
Giai đoạn II
Mục tiêu khoá học
Khoá học, gồm 6 môn học, được thiết kế cho những học viên đã hoàn thành chương trình Giai đoạn I (Chương trình Bồi dưỡng Sau đại học ngành Tiếng Anh /PG) tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc tại các cơ sở đào tạo ngoại ngữ trong và ngoài nước khác được Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội công nhận.
Khoá học củng cố và phát triển chuyên sâu những kiến thức và kỹ năng đã có ở Giai đoạn I theo yêu cầu thực tiễn về chuyên môn và nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh giảng dạy cho người học trong và ngoài nước.
Danh mục môn học
EFL 523 Kỹ thuật dạy học Nghe - Nói
EFL 525 Kỹ thuật dạy học Đọc - Viết
EFL 527 Phương pháp và thủ thuật giảng dạy Ngữ pháp
EFL 531 Kỹ thuật dạy học Phát âm
EFL 537 Phương pháp dạy học ngoại ngữ qua máy tính
EFL 599 Thực tập giảng dạy
 
Chứng chỉ, văn bằng
Chứng chỉ Giai đoạn I (Chứng chỉ PG) do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp;
Bằng Thạc sĩ Khoa học về chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy - học tiếng Anh (M.S. in TEFL) do Trường Đại học Tổng hợp Southern New Hampshire (Hoa Kỳ) cấp. Chương trình đào tạo thạc sĩ hợp tác 2 giai đoạn này đang đáp ứng được yêu cầu bức thiết về đào tạo giáo viên ngoại ngữ trình độ cao hiện nay và đã thu hút được đông đảo giáo viên ngoại ngữ, đặc biệt là giáo viên tiếng Anh THPT trong cả nước tham gia do tính liên thông và thiết thực với chất lượng đào tạo cao.
Năm 2008, Trường đã ký kết hợp tác đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Ngôn ngữ học ứng dụng (Tiếng Anh) với Đại học Waikato, New Zealand theo phương thức đào tạo 1+1 và cấp bằng Thạc sỹ Ngôn ngữ học ứng dụng ngành tiếng Anh của Đại học Waikato
 
 

  Về đầu trang >>

 

4. Nghiên cứu khoa học:

Giới thiệu chung

 Ðẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng;
 Ðẩy mạnh công tác NCKH, đặc biệt coi trọng chất lượng nhằm thực hiện mục tiêu đào tạo của Khoa và của Trường, mặt khác góp phần trực tiếp vào việc nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên;
 Hoàn thành đúng tiến độ các đề tài NCKH các cấp đã đăng kí;
 Gắn công tác NCKH với nhiệm vụ đào tạo, nhất là đào tạo sau đại học và với nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ chuyên sâu;
 Coi trọng cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Ðặc biệt chú trọng nghiên cứu khoa học trong giảng dạy ngoại ngữ nhằm góp phần trực tiếp vào chương trình đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy và học;
 Phấn đấu có nhiều đề tài cấp trường và cấp ÐHQG;
 Chủ động tích cực trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học như chủ trương của nhà trường đề ra. Ðặc biệt các bộ môn chuyên môn, các bộ phận phải hết sức tích cực chủ động trong từng hoạt động, từng công việc của mình - từ chương trình, giáo trình, lịch trình giảng dạy cho đến việc phân công dạy cụ thể..v..v..Từng Bộ môn phải xây dựng kế hoạch chuyên môn, nghiên cứu khoa học ngay từ đầu năm học;
 Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong sinh viên có chiều sâu và hiệu quả hơn nhằm góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng đào tạo. Phấn đấu có nhiều giải thưởng NCKH cấp trường và cấp ÐHQG;
 Tổ chức hội thảo khoa học (cán bộ, sinh viên) chất lượng, đúng kế hoạch. Tích cực tham gia các hội thảo khoa học của Trường, Quốc gia và Quốc tế;
 Tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng cán bộ chuyên sâu bằng cách cử đi đào tạo và đi đọc sách trong và ngoài nước;
 Coi trọng công tác bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của Khoa bằng các hình thức tổ chức nghe báo cáo chuyên đề, tự học và bồi dưỡng..v..v.. Khuyến khích động viên cán bộ, giáo viên, học, tự học, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ðồng thời động viên cán bộ giáo viên trong Khoa dạy thay thế các đồng chí đi học.
Tổ chức biên soạn chương trình - giáo trình
Bộ phận Sau đại học của Phòng nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng của nhà truờng trước đây và Khoa Sau đại học hiện nay làm đầu mối tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình cho tất cả các cấp, bậc, loại hình đào tạo Sau đại học của Trường: 06 Chương trình tiến sỹ, 09 Chương trình thạc sỹ, 01 Chương trình bồi dưỡng Sau đại học. Hiện Khoa đang tổ chức biên soạn giáo trình và sách tham khảo, chuyên khảo phục vụ giảng dạy các môn học Sau đại học các ngành tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc.
 

  Về đầu trang >>

5. Kế hoạch công tác năm học 2011-2012:
Mục tiêu chung:

Căn cứ vị trí, nhiệm vụ của năm học đối với chiến lược phát triển và kế hoạch 5 năm của Nhà trường và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XVII; Mục tiêu chung của phát triển đào tạo sau đại học được đề ra như sau:
            Phát triển đào tạo sau đại học ngành ngoại ngữ theo chiều rộng và chiều sâu, năm 2015 đạt qui mô đào tạo đề ra của ĐHQGHN.
Mục tiêu này được cụ thể hóa bằng các mục tiêu sau:
Mục tiêu 1: Tăng tỷ lệ đào tạo SĐH từ 20% hiện nay lên 25% vào năm 2015. Tăng tỷ lệ đào tạo tiến sĩ trên tổng số thạc sĩ từ 4% hiện nay lên 6% vào năm 2015.
Mục tiêu 2: Phát triển và triển khai chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc vào năm 2011, chương trình đào tạo thạc sĩ Tiếng Đức vào năm 2012. Thực hiện 1 chương trình đào tạo thạc sĩ theo nhiệm vụ chiến lược năm 2013.
Những mục tiêu trên đuợc Khoa sau đại học cụ thể hóa cho kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012 :  Download xem chi tiết tại đây