Thi hết học phần môn Tiếng Anh trình độ B1

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
___________________
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________
Hà Nội, ngày 19  tháng 11 năm 2011

 
THÔNG BÁO
V/v Thi hết học phần môn Tiếng Anh trình độ B1
Chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược, QH.2010
Năm học 2010-2011
 
Thực hiện kế hoạch năm học, trường ĐHNN thông báo về kì thi hết học phần môn Tiếng Anh trình độ B1 chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược, QH.2010 như sau:
 
1. Thời gian tập trung:                    7.00 ngày 22/1/2011
2. Nội dung:                                   4 kĩ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết
3. Địa điểm:                      
            * Thi Nghe – Đọc – Viết:             Tầng 1, 2, 3, 4 Nhà A2 – ĐHNN-ĐHQGHN
            * Thi Nói:                                   Tầng 1, 2 Nhà A2 – ĐHNN-ĐHQGHN
            * Phòng Hội đồng:                      Tầng 3, Nhà A2 – ĐHNN-ĐHQGHN
Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN
                                                     Đường Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội
 
Lưu ý: - Sinh viên xem dánh sách phòng thi kèm theo.
- Học phần B2 bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2011, TKB không thay đổi.
                                                                                                                       
Nơi nhận:                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG
- ĐHQGHN (để báo cáo)                                                          TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO      
- các đơn vị trong ĐHQGHN (để phối hợp thực hiện)                                   (đã kí)
- p. Bảo vệ (để phối hợp thực hiện)

- Lưu: HCTH, P.ĐT                                                                        TS. Vũ Quốc Thái     

Download xem danh sách chia phòng (B1)