Điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm 2011

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
 
Số: 668 /TB-ĐHNN-ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2011

 
ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
 

STT
NGÀNH
KHỐI
ĐIỂM CHUẨN
1
Tiếng Anh
701
D1
27.0
2
Sư­ phạm Tiếng Anh
711
D1
26.0
3
Tiếng Anh Kinh tế Quốc tế
721
D1
27.0
4
Tiếng Anh Quản trị Kinh doanh
731
D1
26.0
5
Tiếng Anh Tài chính Ngân hàng
741
D1
27.0
6
Tiếng Nga
702
D1, D2
24.0
7
Sư­ phạm Tiếng Nga
712
D1, D2
24.0
8
Tiếng Pháp
703
D1, D3
24.0
9
Sư­ phạm Tiếng Pháp
713
D1, D3
24.0
10
Tiếng Trung
704
D1, D4
24.5
11
Sư­ phạm Tiếng Trung
714
D1, D4
24.5
12
Tiếng Đức
705
D1, D5
24.0
13
Tiếng Nhật
706
D1, D6
24.5
14
Sư­ phạm Tiếng Nhật
716
D1, D6
24.5
15
Tiếng Hàn Quốc
707
D1
24.0

 
Ghi chú: 
- Điểm môn ngoại ngữ tính hệ số 2.
- Thí sinh dự thi các ngành: Tiếng Anh (701), Sư phạm tiếng Anh (711), Tiếng Anh Kinh tế quốc tế (721), Tiếng Anh Quản trị kinh doanh (731) và Tiếng Anh Tài chính ngân hàng (741) nếu không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đăng ký dự thi nhưng đủ điểm trúng tuyển vào các ngành Tiếng Nga (702), Tiếng Pháp (703),  Tiếng Đức (705) và Tiếng Hàn (707) được chuyển nguyện vọng sang các ngành còn chỉ tiêu nói trên.

- Trường không tuyển sinh nguyện vọng 2.

 
 
Nơi nhận:
-          ĐHQG Hà Nội ( Báo cáo);
-          BGH ( Báo cáo);
-          P.CT&CTHSSV;
-          Lư­u ĐT, HCTH.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯ­ỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 
(ĐÃ KÝ)
 
TS. ĐỖ TUẤN MINH