Hội nghị khoa học cấp Trường năm học 2013 - 2014

Thực hiện kế hoạch năm học 2013 – 2014, căn cứ kết luận cuộc họp Ban Tổ chức Hội nghị khoa học thường niên cấp trường lần thứ 34 (HNKH Trường) ngày 14/4/2014, tiếp theo thông báo số 143/TB - ĐHNN ngày 19/02/2014 về việc tổ chức HNKH Trường năm học 2013- 2014, Phòng Khoa học - Công nghệ xin thông báo:


Đăng ký ưu tiên hỗ trợ NCKH năm 2014

Phòng KHCN thông báo về việc đăng ký ưu tiên hỗ trợ NCKH năm 2014 như sau:


Thông báo về việc đăng ký bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2013

Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo...


Các tin cập nhật ngày:
Syndicate content