Quy định về mượn thiết bị dạy học

Để đảm bảo việc sử dụng hiệu quả phòng học, thiết bị phục vụ học tập và nghiên cứu thuộc Khoa Sau đại học, Khoa quy định cụ thể về việc mượn phòng học và các thiết bị phục vụ dạy học các môn học, chuyên đề sau đại học như sau:
1. Để sử dụng phòng học hoặc thiết bị học tập cho một buổi học của một môn học, chuyên đề cụ thể theo đúng thời khoá biểu, lớp học cử đại diện tới văn phòng Khoa Sau đại học mượn các chìa khoá hoặc thiết bị cần thiết.
2. Khi mượn phòng học hoặc thiết bị, đại diện lớp học phải xuất trình thẻ học viên cao học, ghi rõ họ tên, lớp, khoá, ngày mượn, buổi mượn và ký tên xác nhận vào Sổ mượn thiết bị học tập tại văn phòng Khoa.
3. Trong khi đang sử dụng phòng học, người đại diện lớp có trách nhiệm trông nom phòng học và các thiết bị trong phòng học để tránh mất mát, hư hỏng tài sản. Học viên chỉ được sử dụng phòng học trong giờ học tập, làm việc chung có trong lịch của Khoa.
4. Khi sử dụng xong phòng học, người đại diện lớp học phải kiểm tra tài sản phòng học, tắt điện, đóng và cài các cửa sổ, khoá cửa ra vào, ... Sau khi sử dụng xong thiết bị, phải kiểm tra lại thiết bị, thu xếp gọn gàng để trả lại Khoa.
5. Đại diện lớp học phải trả chìa khoá hoặc thiết bị đã mượn trước sự chứng kiến của cán bộ văn phòng Khoa.
6. Nếu để hư hỏng tài sản mượn hoặc quên tắt điện, quên đóng khoá cửa phòng học, ... người đại diện lớp mượn phòng học hay thiết bị phải chịu trách nhiệm về các hư hỏng, mất mát trước Khoa và Trường.
7. Nếu cần sử dụng phòng học, thiết bị vào thời gian ngoài các buổi học theo thời khoá biểu để phục vụ các mục đích học tập sau dại học, đại diện lớp học phải đăng ký và làm việc với văn phòng Khoa trước buổi sử dụng ít nhất một ngày để Khoa bố trí sử dụng cho phù hợp.
Quy định này được áp dụng từ ngày 12/11/2005.
                                                                                                      TRƯỞNG KHOA
     (Đã ký)
PGS. TS. Lê Hùng Tiến