Thành lập hội đồng tự đánh giá chương trình ĐT giáo viênTHPT trình độ đại học môn Tiếng Nga

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá
chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
            - Căn cứ Quyết định 03/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học”;
- Căn cứ Quyết định 290/2008/QĐ-BGDĐT ngày 5 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp”;
- Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH
            Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học môn Tiếng Nga gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo.
            Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học môn Tiếng Nga theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.       
            Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng ban chức năng và các thành viên của Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTKĐCLGD (để b/c),
- Lưu THHC, TCCB, TTNCGDNN & KĐCL.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
GS. Nguyễn Hòa

Download