Chức năng - Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG

Phòng Quản trị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về quản lý, sử dụng, đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu; về an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và ngăn chặn các hành vi vi phạm nội quy, pháp luật; về phòng cháy, chữa cháy và phòng chống lụt bão trong Nhà trường.

NHIỆM VỤ

1. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị

1.1. Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất của Trường, bao gồm đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, trang thiết bị kỹ thuật và các công trình công cộng khác.

1.2. Lập kế hoạch hàng năm cho công tác nâng cấp và hoàn thiện cơ sở vật chất của Trường như: Xây dựng cơ bản, mua sắm, cải tạo, sửa chữa trang bị nội thất, trang thiết bị các phòng học, phòng làm việc, phòng học chuyên dụng, hệ thống đường sá, điện nước.

1.3. Chuẩn bị hồ sơ về đầu tư xây dựng cơ bản, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất và các trang thiết bị khác trình Hiệu trưởng phê duyệt.          

1.4. Giám sát thi công các công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị.

1.5. Tiếp nhận các dự án đầu tư của Trường thuộc các nguồn vốn do Hiệu trưởng giao.

1.6. Tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

2. Quản lý, khai thác, sử dung thiết bị, đảm bảo điện nước

2.1. Quản lý, kiểm tra, theo dõi việc sử dụng thiết bị phục vụ quản lý, phục vụ đào tạo, của các đơn vị trong Trường.

2.2. Bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ các loại trang thiết bị hiện có.

2.3. Hướng dẫn việc sử dụng các thiết bị kỹ thuật cho cán bộ, giáo viên, sinh viên, học sinh.

2.4. Quản lý một số phòng học chuyên dụng. Tổ chức phục vụ, khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

2.5. Phối hợp với các đơn vị trong các hoạt động liên quan đến việc sử dụng trang thiết bị kỹ thuật.

2.6. Quản lý, vận hành, điều phối, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ  hệ thống các thiết bị điện, nước.

2.7. Kiểm tra, giám sát việc thực hành tiết kiệm trong sử dụng tài sản, điện, nước của các đơn vị.

3. Hội trường lớp học, môi trường

3.1. Tổ chức phục vụ các hoạt động của Trường về cơ sở vật chất. Phối hợp với các đơn vị đào tạo và Phòng Đào tạo trong việc sử dụng hội trường lớp học hợp lý và hiệu quả.

3.2. Phục vụ các hoạt động dạy - học theo thời khoá biểu và các hoạt động khác khi được Ban Giám hiệu phê duyệt.

3.3. Quản lý, tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra đôn đốc, đảm bảo vệ sinh, môi trường, cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

4. Bảo vệ, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão

4.1. Phối hợp với cơ quan Công an địa phương nắm vững tình hình an ninh trật tự trong khu vực. Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch, biện pháp phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

4.2. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ của Công an Thành phố Hà Nội để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những vi phạm nội quy bảo vệ trường; Kịp thời đề xuất với Hiệu trưởng biện pháp xử lý.

4.3. Thực hiện tuần tra canh gác, đảm bảo an ninh trật tự trong phạm vi trường. Tổ chức lực lượng tăng cường ứng trực ở những thời điểm cần thiết theo yêu cầu của cấp trên.

4.4. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và  phòng chống lụt bão trong trường.

5. Đầu mối thực hiện các thủ tục mua sắm một số loại tài sản, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động công vụ khác.

6. Một số nhiệm vụ khác

6.1.Xây dựng hợp đồng, quản lý các hợp đồng khoán việc và một số hoạt động dịch vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

6.2. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế toán và các đơn vị khác trong việc thanh lí những tài sản đã hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng.

6.3. Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các công việc làm sạch của Công ty ICT.

6.4. Làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong Trường thực hiện tiêu chuẩn kiểm định chất lượng (Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác).