Kế hoạch năm học 2014 - 2015

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014-2015

 

  1. Tóm tắt tình hình đơn vị.

- Đơn vị gồm 07 cán bộ, 01 Trưởng phòng, 01 P. Trưởng phòng

- Đơn vị được bố trí thành 2 tổ: Tổ HSSV và Công tác chính trị

      2. Các nhiệm vụ trọng tâm.

- Công tác phục vụ HSSV

- Công tác tuyên truyền ( 60 năm thành lập Trường; Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII)

- Công tác tham mưu

   3. Các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm vụ năm học (đơn vị phải thực hiện) và giải pháp thực hiện:

<!--[if !supportLists]-->3.1.            <!--[endif]-->Công tác chính trị tư tưởng

 Mục tiêu chung

(Chương trình công tác)


Mục tiêu cụ thể/Chỉ tiêu


Giải pháp

(Các hoạt động cụ thể)


Thời gian thực hiện/hoàn thành


Điều kiện thực hiện


Đánh giá


Triển khai công tác chính trị tư tưởng theo hướng hiệu quả, thiết thực

 

 


 

 

 

1. Duy trì “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” đầu năm học.

 


*  Đối với SV năm thứ nhất QH 2014

- Phổ biến nội dung “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” cho SV theo tinh thần cv số

497 /ĐHNN-CTHSSV, ngày   29   tháng  5  năm 2014 của Hiệu trưởng

- Phổ biến Quy chế Đào tạo và Quy chế HSSV bằng cách khai thác trên trang Web của Trường.

- Phối hợp với các Khoa đào tạo cử SV tham gia chia sẻ kinh nghiệm với SV năm thứ nhất về phương pháp học tập theo đào tạo theo học chế tín chỉ.

* Đối với SV năm thứ 2,3,4

- Phổ biến nội dung “Tuần sinh hoạt công dân sinh viên” cho SV là cán bộ lớp, theo tinh thần cv số

497 /ĐHNN-CTHSSV, ngày   29   tháng  5  năm 2014 của Hiệu trưởng

- Lớp trưởng phổ biến Công tác ĐT, HSSV tại các lớp học.


 

 

Theo kế hoạch năm học 2014-2014 của Trường ĐHNN-ĐHQGHN

 


- Hội trường chứa 100 SV.

- Báo cáo viên Phòng CT&CTHSSV

- Kinh phí Nhà trường.

 

 

 

- Báo cáo viên

- Hội trường Vũ Đình Liên

- Kinh phí thực hiện


 


2. Công tác tuyên truyền

(Duy trì hình thức tuyên truyền)


- Tuyên truyền 60 năm thành lập Trường

( Phối hợp tổ chức Lễ Kỷ niệm)

- Tuyên truyền ĐH Đảng bộ lần thứ XVIII

- Băng zôn, khẩu hiệu, bảng thông tin ảnh…

- Đăng bài viết trên trang web của   Trường.

- Phối hợp với các đơn vị thực hiện việc quảng bá hình ảnh Nhà trường. Hỗ trợ các Khoa, Trung tâm trong quảng bá hình ảnh.


Theo kỳ cuộc

 


- Theo chủ trương của Đảng

uỷ, Ban giám hiệu

- Phối hợp với trung tâm CNTT

- Kinh phí được phê duyệt


 


3. Công tác tư vấn tuyển sinh đại học chính quy


Tại trang web Trường

Khuôn viên trường

Báo, đài, địa phương…


Từ tháng 2/2015-4/2015


 


 

 

<!--[if !supportLists]-->3.2.            <!--[endif]-->Công tác Học sinh sinh viênMục tiêu chung

(Chương trình công tác)


Mục tiêu cụ thể/Chỉ tiêu


Giải pháp

(Các hoạt động cụ thể)


Thời gian thực hiện/hoàn thành


Điều kiện thực hiện


Đánh giá


 

 

 

 

 

 

 

Tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác Quản lý HSSV

 


 

 

 

1. Duy trì hình thức đón Sinh viên năm thứ nhất (QH.2014).

 


 

 

* Sinh viên QH.2014

- Thực hiện thời gian đón SV theo ngành đào tạo.

- Phát phiếu điều tra sinh viên.

 

* Sinh viên NVCL QH.2014

Mời Cựu sinh viên NVCL chia sẻ kinh nghiệm học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ


 

Tháng 09 / 2014

 

 

 

 

 

Tháng 10 / 2014


- Hội trường Vũ Đình Liên

- Nhân sự: Đào tạo, Đoàn thanh niên, phòng TCKT, các đơn vị liên quan.

- Kinh phí

- Mời P.Đào tạo, CT&CTHSSV, các dơn vị liên quan

- Hội trường Vũ Đình Liên


 


2. Chỉ đạo hoàn thành việc điều tra sinh viên tốt nghiệp


Khóa QH 2009 và 2010


Tháng 12/2014


Kinh phí trường cấp


 


2. Xây dựng việc quản lý thông tin 2 chiều giữa Nhà trường và sinh viên


- Duy trì thư đóng góp ý kiến từ Sinh viên.

- Sử dụng hiệu quả trang web Nhà trường để cung cấp thông tin tới sv.

- Giữ liên lạc thường xuyên với đội ngũ cán bộ lớp để có thông tin hai chiều

- Khai thác triệt để trang potal sv để cung cấp thông tin tới toàn thể sv.


Thường xuyên


- Phối hợp với ĐT, các đơn vị liên quan.

- Kinh phí thực hiện.


 


 


Gặp mặt định kỳ Khối trưởng, Lớp trưởng, Bí thư


Cung cấp thông tin ĐT, HSSV, tiếp nhận phản hồi từ sv


Tháng 9, tháng 2 hàng năm


 


 


 


Duy trì cập nhật sv toàn trường sau 2 tháng ( 1 năm 4 lần)


 


Tháng 10, 12, 02, 5 hàng năm


 


 


 


Tiếp tục triển khai các khóa đào tạo kỹ năng hoạt động xã hội ( kỹ năng mêm) cho sv


Tổ chức các lớp nhỏ, mời Báo cáo viên


Tháng 10, 12/2014

Tháng 2, 4/ 2015


Hội trường Vũ Đình Liên


 

 3.3.Nâng cao tính hiệu quả của công tác truyền thôngMục tiêu chung

(Chương trình công tác)


Mục tiêu cụ thể/Chỉ tiêu


Giải pháp

(Các hoạt động cụ thể)


Thời gian thực hiện/hoàn thành


Điều kiện thực hiện


Đánh giá


Nâng cao tính hiệu quả công tác truyền thông


Tăng cường công tác quảng bá hình ảnh của Nhà trường

 


-Chủ động và phối hợp với các đơn vị để đưa thông tin lên trang web của Trường kịp thời.

- Khai thác triệt để trang potal sv để cung cấp thông tin tới toàn thể sv.

- Tiếp tục mở rộng và chủ động quan hệ với các doanh nghiệp đưa thông tin về cơ hội việc làm cho sinh viên.


Thường xuyên


- BGH duyệt chủ trương.

-  Phối hợp với TTCNTTvà các đơn vị liên quan.

                                           


Hoàn thành

3. Nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện “Quy chế làm việc của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN” của đơn vị và các cá nhân.

4. Nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện đổi mới, cải cách thủ tục hành chính; chất lượng và thời hạn xây dựng các văn bản, báo cáo, thực hiện “Quy định về công tác văn thư, lưu trữ tại Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN”.

5. Nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện công tác xây dựng, phát triển và bồi dưỡng đội ngũ.

 

Với số cán bộ và chức năng nhiệm vụ hiện có, Phòng đề nghị giữ nguyên số cán bộ, không tuyển bổ sung.