Kế hoạch năm học 2013 - 2014

 

1. Công tác chính trị tư tưởng
- Đổi mới hoạt động học chính trị đầu năm cho sinh viên năm thứ nhất theo hướng thân thiện, định hướng tạo hình tốt về Nhà trường.
- Triển khai phổ biến các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước kịp thời, có hiệu quả.
- Tiếp tục tuyên truyền cuộc vận động Nói không với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục.
- Tuyên truyền cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản mới về pháp luật, chính sách, các chủ trương mới của ngành, của ĐHQGHN
- Chủ động cải tiến công tác thông tin, tuyên truyền trên các hệ thống thông tin liên lạc của Nhà trường
- Biên tập và phụ trách trang website phần tiếng Việt của Trường.
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động chính trị-xã hội (ATGT, PCMT….)
 2. Công tác HSSV 
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BCN, văn phòng các Khoa về công tác học sinh sihh viên. Trong năm học 2011-2012, tuần đầu tiên hàng tháng : đại diện lãnh đạo Phòng, các chuyên viên phụ trách về các khoa đào tạo làm việc 1 ngày để nắm bắt tình hình sinh viên do mình quản lý.
 - Cần tiếp tục soạn thảo các văn bản Hướng dẫn về quản lý HSSV và thực hiện các chế độ, chính sách (Xét ngừng học, thôi học; Xét học bổng, v.v…)
   - Chủ động hơn nữa trong công tác kết nối giữa Nhà trường với các nhà tuyển dụng để sinh viên có điều kiện được học hỏi, tìm hiểu về kiến thức thực tiễn, những đòi hỏi mà nhà tuyển dụng cần.
   - Tiếp tục lập mạng lưới sinh viên và cựu sinh viên qua hệ thống email và các cán sự lớp.
    - Cần chủ động hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Phòng với các phòng ban trong Trường và các đơn vị đào tạo.
   - Cần tìm các biện pháp để quản lý sinh viên ngoại trú.

Download xem chi tiết bản kế hoạch năm học tại đây