Kế hoạch năm học 2015 - 2016

- Phân công 2 nhóm giáo viên tham gia vào các nhóm đề tài nghiên cứu về  Trung Quốc học đã được ĐHQG xét duyệt: Chính sách ngôn ngữ và Trung Quốc học

- Bố trí lại và xây dựng hệ thống các tổ bộ môn vững về chuyên môn theo Chương trình đào tạo mới

- Đảm bảo đúng chương trình đào tạo của từng học kì theo lịch trình đã định, đặc biệt chú trọng triển khai khóa học theo các Chương trình đào tạo mới.

- Tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo; nghiệm thu xong các đề cương môn học còn lại đúng hạn.

- Tiếp tục chuẩn bị về nhân lực triển khai các môn học trong các định hướng chuyên ngành mới

- Tổ chức hội thảo quốc gia (kết hợp cùng đề án 2020 của BGD)

- Giữ vững vai trò nghiên cứu khoa học ở Tổ bộ môn

- Thúc đẩy các đề tài NCKH các cấp.

- Tích cực tham gia các Hội thảo Khoa học trong và ngoài nước

- Đăng tải một số của của tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống

- Các tổ bộ môn chủ động đề xuất các phương án mở rộng phạm vi nghiên cứu và hợp tác nghiên cứu khoa học.

- Triển khai các đề tài còn lại và các hoạt động khác của TT Ulis-Sunwah

- Động viên các giảng viên biên soạn sách chuyên khảo

- Tiếp tục tìm kiếm các chương trình hoạt động với các quỹ tài trợ 

- Tổ chức tốt công việc cho Kỉ niệm 60 năm thành lập Khoa và thành lập Trường

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất khác trong phạm vi chức năng của Khoa

Download xem chi tiết tại đây