bài nghiên cứu – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: bài nghiên cứu

Hướng đến Mô hình giảng dạy công bằng – Áp dụng phương thức giảng dạy phân hóa vào thực tiễn Việt Nam

Mặc dù có nhiều, hoặc rất nhiều điểm chung, mỗi người học trong lớp đều có những khác biệt riêng về năng lực nhận thức, khả năng tư duy, tốc độ xử lý thông tin, phương thức tiếp nhận thông tin hiệu quả nhất đối với mình, và nhiều yếu tố khác…