Quy trình tiếp nhận và biểu mẫu dành cho sinh viên quốc tế – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy trình tiếp nhận và biểu mẫu dành cho sinh viên quốc tế

Danh sách tài liệu dành cho sinh viên quốc tế

  1. Qui trình tiếp nhận sinh viên: tải về tại đây >>>
  2. Danh mục hồ sơ:  tải về tại đây >>>
  3. Mẫu đăng ký: tải về tại đây >>>
  4. Mẫu đăng ký dành cho sinh viên trao đổi hợp tác: tải về tại đây >>>
  5. Hồ sơ sinh viên: tải về tại đây >>>
  6. Hồ sơ cán bộ hướng dẫn: tải về tại đây >>>