Mở rộng các hoạt động hợp tác với Trường Đại học Shizuoka, Nhật Bản – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội