[Giới thiệu] CLB Tiếng Ả Rập – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội